Kursa kods MatZ2008

Kredītpunkti 2

Koksnes mācība

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Jānis Magaznieks

Mg. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst koksnes makro un mikro uzbūvi un koku sugu noteikšanu pēc koksnes makropazīmēm. iepazīst metodes fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Izvērtē koku sugas pēc dažādiem rādītājiem un to piemērotību noteiktiem ekspluatācijas apstākļiem. Noskaidro dažādu faktoru ietekmi uz koksnes īpašību izmaiņām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par koksnes uzbūvi, fizikālām un mehāniskām īpašībām un to noteikšanām metodēm,
• Prasmes noteikt 22 rūpnieciski nozīmīgas koku sugas, raksturot to īpašības un pielietojumu,
• Kompetence izvēlēties noteiktam izmantošanas veidam piemērotākās koku sugas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa saturs, koksnes definīcija, priekšrocības (l.) Makroskopiskās pazīmes (l.d.)
2 Koksnes trūkumi, pielietošanas virzieni (l.).Koku sugu grupu izdalīšana, skujkoku noteikšana (l.d.).
3 Koka daļas, to funkcijas un izmantošanas iespējas (l.).
4 Galvenie koksnes griezumi,serde, miza, kombijs, aplīva (l.).Lapu koku ar izliektām trahejām noteikšana .(l.d.)
5 Kodols, gadskārta, koksnes stari (l.). Visu koksnes paraugu noteikšana.(l.d.).
6 Koksnes mikrouzbūve (l.).Kolokvijs koku sugu not.rakst. (l.d.)
7 Koksnes ķīmiskā uzbūve. Šūnapbalks (l.). Koksnes mikrouzbūve (l.d.).
8 Koksnes dekoratīvās īpašības. Ūdens veidi. 1.kontroldarbs.
9 Mitruma rādītāji, to izmaiņas. (l.).Mitruma noteikšana (l.d.).
10 Koksnes rukšana.Negatīvas parādības(l.).Fizikālo īpašību noteikšana (l.d.)
11 Koksnes blīvums, tā nozīme (l.). Fizikālo īpašību noteikšana (l.d.)
12 Sadedzes siltums. Mehānisko īpašību rādītāji (l.). Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
13 Robežstiprība. Deformāciju rādītāji (l.). Robežstiprības noteikšana (l.d.).
14 Koksnes ekspluatācijas rādītāji (l.). Gadskārtu-platuma ietekme (l.d.).
15 Koksnes kvalitātes izmaiņas dažādās stumbra daļās. Praktiskie uzdevumi (l.d.).
16 Mežsaimniecisko pasākumu un augšanas reģiona ietekme uz koksnes kvalitāti (l.). 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un nokārtotam kolokvijam un eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Koksnes paraugu noteikšana un raksturošana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2000. 26 lpp.
2. Koksnes fizikālās un mehāniskās īpašības. Mācību palīglīdzeklis.Jelgava: LLU, 2000. 30 lpp.
3. Уголев Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Москва: Московский гос.унив.леса, 2001, 340 с.

Papildliteratūra

1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 2003. 191 lpp.
2. Lohmann U. Holz - Handbuch. 4. Aufl. voelling neuberarb . [S.l.] : DRW - Verlag, 1995. 311 S.
3. Bruce Hoadley R. Identifying wood. USA: The Taunton pres, 1990. 223 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Rīga. "Balti" žurnāls. ISSN 1407-6667
2. Baltic Foresting. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” un augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.