Kursa kods MatZ1002

Kredītpunkti 3

Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laimonis Kūliņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar koksnes un plātņu materiālu pozitīvām un negatīvām īpašībām. Iepazīšanās ar kombinētām plātnēm un to izmantošanu. Iepazīšanās ar vieglām plātnēm un to izmantošanu. Iepazīšanās ar drāztiem, lobītiem un zāģētiem finieriem un to izmantošanu. Iepazīšanās ar materiālu savienojumu veidiem platumā, garumā un biezumā. Iepazīšanās tūrasavienojumiem un izjaucamiem savienojumiem.Iepazīšanās ar līklīnijas detaļām. Iepazīšanās ar rāmju kārbu, atvilkņu, plauktu, mēbeļu atbalstu, skapju, rakstāmgaldu, virtuves galdu, taburešu, krēslu, dīvānu-gultu, atpūtas krēslu, krēslu-gultu konstrukcijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par koksnes izstrādājumu izgatavošanā lietotiem materiāliem un to īpašībām, detaļu savienošanas veidiem, koksnes izstrādājumu konstrukcijām un funkcionāliem izmēriem.
• Prasmes izstrādāt skici, rasējumu un aprakstošo informāciju par doto izstrādājumu. Kompetence izstrādājumam izstrādāt tehnoloģiju un aprakstošo sadaļu.
• Kompetence veikt koksnes izstrādājumam nepieciešamo materiālu aprēķinu. Prasme strādāt uz kokapstrādes darbmašīnām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes kā materiāla pozitīvās un negatīvās īpašības. Plātņu materiālu pozitīvās un negatīvās īpašības
2 Kombinētās plātnes un to izmantošana. Vieglās plātnes un to izmantošana
3 Lobītie, drāztie un zāģētie finieri un to izmantošana. Nelīmētie savienojumi platumā
4 Līmētie savienojumi platumā, biezumā un garumā. Stūra savienojumi plātņu materiāliem
5 Stūra savienojumi rāmjiem. Stūra savienojumi kārbām
6 Izjaucamie savienojumi. Līklīnijas detaļas
7 Rāmji un kārbas, atviknes un pusatvilknes. Plaukti (kā elementi), mēbeļu atbalsti
8 Skapju konstrukcijas. Rakstāmgaldu, virtuves galdu konstrukcijas un funkcionālie izmēri
9 Taburešu, krēslu konstrukcijas un funkcionālie izmēri. Krēslu, gultu, atpūtas krēslu konstrukcijas
10 Dīvānu, gultu, dīvānu-gultu konstrukcijas un funkcionālie izmēri. Koksnes izstrādājumu skicēšana
11 Koksnes izstrādājumu rasējumi. Koksnes izstrādājumam nepieciešamo materiālu patēriņa aprēķins
12 Koksnes izstrādājuma izgatavošanas tehnoloģija
13 Iepazīšanās ar kokapstrādes darbmašīnām
14 Iepazīšanās ar kokapstrādes darbmašīnām
15 Iepazīšanās ar kokapstrādes darbmašīnām
16 Iepazīšanās ar kokapstrādes darbmašīnām

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu, jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību, sekmīgi jānokārto 2 ieskaites kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Ozoliņš A. Praktiskā koksne. Rīga: Jumava 2005. 92 lpp.
2. Nutsch W. Handbuch der konstruktion: Mobel und Einbauschrakne 2006. 398 lpp.
3. Terrei N. Holzverbindungen. Bern: Haupt Verlag, 2010. 144 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Holz-Zentralblatt, ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.