Kursa kods MežZP047

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības darbu mehanizācija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

Kursa anotācija

Izmantojot teoriju, studenti apgūst praktiskās iemaņas, par mežizstrādes tehnikas darbības principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem;
• Prasme veikt mežizstrādes tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu;
• Kompetence konsultēt meža nozarē strādājošos par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Harvestera darbības principi. Darbs mežā ar meža tehniku.
2 J.Deer, Volvo un Ponsse mežizstrādes un mežsaimniecības tehnika. Prakses aiztāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīta un sekmīgi aizstāvēta prakses atskaite. 100% prakses apmeklējums.

Pamatliteratūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga 2006. Nav LLU FB
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.
5. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: Jelgava, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.