Kursa kods MežZP038

Kredītpunkti 2

Organizācija, plānošana un vadība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Alfons Grīnfelds

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

Kursa anotācija

Prakse paredz apgūt praktiskās zināšanas mežsaimniecisko darbu plānošanā, vadīšanā un darba organizācijā un ekonomisko rādītāju praktiskā pielietošanā, pieņemot stratēģiskus lēmumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Profesionālās prakses rezultātā students iegūst:
• praktiskās zināšanas, kuras pamatojās uz apgūtām teorētiskām zināšanām;
• studenti prot izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot mežsaimnieciskajā ražošanā uzņēmumā;
• ir kompetenti analizēt ražošanas rādītājus pieņemot lēmumus nepieciešamo pasākumu veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežsaimniecības raksturojums, plānošana, vadības organizācija.
2 Meža atjaunošana.
3 Meža ugunsapsardzība un aizsardzība.
4 Meža infrastruktūra.
5 Cirsmu fonda sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaites sastādīšana, aizstāvēšana. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izdevums, 2002. 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Zālīts P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI Silava, 2006. 217 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
2. Laikraksts "Meža Avīze" ISSN 1407-6187
3. Laikraksts "Dienas Bizness" ISSN 1407-2041

Piezīmes

Prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.