Kursa kods MežZP036

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Imants Liepa

Dr. habil. biol.

Kursa anotācija

Kompleksajā praksē meža apstākļos studenti iepazīstas ar meža botānikas, dendroloģijas, meža atjaunošanas, meža augsnes zinātnes, meža ekoloģijas un tipoloģijas, meža aizsardzības, meža selekcijas, mežkopības pamatatziņām un praktizējas mežsaimniecisko pasākumu seku izvērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Prakses laikā meža apstākļos studenti iegūst un nostiprina zināšanas par meža ekosistēmu struktūru, dinamiku un funkcijām un dažādu mežsaimniecisko pasākumu praktiskās pielietošanas rezultātiem. Studenti iegūst prasmi saprast un analizēt meža dzīves norises. Pēc kompleksās prakses studenti ir kompetenti novērtēt meža apsaimniekošanas pasākumu lietderību un efektivitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pirmā diena: meža botānika
2 Otrā diena: dendroloģija
3 Trešā diena: meža ekoloģija un tipoloģija
4 Ceturtā diena: meža augsnes zinātne
5 Piektā diena: meža augsnes zinātne
6 Sestā diena: meža augsnes zinātne
7 Septītā diena: meža atjaunošana
8 Astotā diena: meža aizsardzība
9 Devītā diena: meža selekcija
10 Desmitā diena: medniecība
11 Vienpadsmitā diena: mežkopība
12 Divpadsmitā diena: kompleksā ieskaite

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kompleksās prakses gala ieskaites saņemšanai nepieciešamas prakses visu parciālo prakšu individuālās ieskaites.

Pamatliteratūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Papildliteratūra

1. Biotopu rokasgrāmata. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Rīga: Latvijas Dabas fonds. 2000. 160 lpp.
2. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. ISSN: 1407-4427.
2. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN: 1407-270X.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" mācību prakse.