Kurs-Code MežZ6020

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)14.03.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dagnis Dubrovskis

author

Ilze Silamiķele

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tuherms H. Privāto mežu apsaimniekošana. No: Metodiskie materiāli maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
2. Tuherms H., Bāra G. Meža īpašnieka tiesības un pienākumi meža apsaimniekošanā. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2011. 51 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" Et cetera, 2006. 217 lpp.
4. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs: LR VZD, 2001. 408 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. [tiešsaiste]. Tuherm H. et al. Joensuu: University Press, 2000. 480 p. [skatīts 05.09.2014.] Pieejams: http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications /Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Repors.pdf
2. Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf
3. Meža likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 24.02.2000. Stājas spēkā: 17.03.2000. [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=2825

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187
2. . Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks": ISSN 1407-6667
3. Starptautisks žurnāls "Forest Product Journal": ISSN 0015-7473.