Код курса MežZ6020

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса14.03.2017

Разработчики курса

author

Dagnis Dubrovskis

author

Ilze Silamiķele

Учебная литературa

1. Tuherms H. Privāto mežu apsaimniekošana. No: Metodiskie materiāli maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
2. Tuherms H., Bāra G. Meža īpašnieka tiesības un pienākumi meža apsaimniekošanā. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2011. 51 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" Et cetera, 2006. 217 lpp.
4. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs: LR VZD, 2001. 408 lpp.

Дополнительная литература

1. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. [tiešsaiste]. Tuherm H. et al. Joensuu: University Press, 2000. 480 p. [skatīts 05.09.2014.] Pieejams: http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications /Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Repors.pdf
2. Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf
3. Meža likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 24.02.2000. Stājas spēkā: 17.03.2000. [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=2825

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187
2. . Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks": ISSN 1407-6667
3. Starptautisks žurnāls "Forest Product Journal": ISSN 0015-7473.