Kursa kods MežZ6020

Kredītpunkti 3

Privāto mežu apsaimniekošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author vieslekt.

Ilze Silamiķele

Mg. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegta informācija par LR likumiem un normatīvie akti par mežīpašuma formām un meža apsaimniekošanu, par mežizstrādes apjomiem, meža atjaunošanu un apmežošanu privātajos mežos. Maģistranti tiek iepazīstināti ar vides aizsardzības un infrastruktūras attīstības problēmām privātmežos. Tiek analizētas aktuālās privāto mežīpašnieku sadarbības un kooperēšanās problēmas, kā arī Valsts loma un atbalsta funkcijas privātajos mežos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti gūst zināšanas par privāto mežu apsaimniekošanas mērķiem, stratēģiju un problēmām Latvijā, par Valsts lomu un atbalsta funkcijām privātajos mežos.
• Maģistranti prot patstāvīgi pētīt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar privāto mežu apsaimniekošanas problēmām.
• Rezultātā students ir kompetents privāto mežu apsaimniekošanas stratēģijas jautājumos un praktiskās realizācijas aspektos, prot patstāvīgi sastādīt privātā mežīpašuma apsaimniekošanas plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas Republikas meža nozares raksturojums. Latvijas meža resursi un to dinamika.
2 Mežīpašauma formas un to dinamika Latvijā.
3 LR likumi un normatīvie akti par valsts, municipālo un privāto mežu apsaimniekošanu.
4 Valsts loma meža nozarē kontekstā ar privāto mežu apsaimniekošanu.
5 Privāto mežīpašnieku attieksme pret Latvijas meža politiku un tās realizāciju.
6 Mežizstrādes apjomi un intensitāte privātajos mežos.
7 Meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana privātajos mežos. Vides aizsardzības problēmas privātmežos.
8 Lauksaimnieciskai ražošanai nepiemērotu platību apmežošana. Infrastruktūras stāvoklis privātajos mežos.
9 Privāto mežīpašnieku sadarbības un kooprēšanas formas.
10 Valsts atbalsta funkcijas un to realizācija privātajos mežos.
11 Privāto mežīpašnieku un sabiedrības informēšana un izglītošana.
12 Dažādu valstu pieredze privāto mežu racionālās apsaimniekošanas organizācijā.
13 Seminārs - koksnes krājas dinamika privātajos mežos.
14 Seminārs - mežīpašuma apsaimniekošanas mērķi.
15 Seminārs - galvenās problēmas, kas saistītas ar privāto mežu apsaimniekošanu
16 Seminārs - valsts loma un atbalsta funkcijas privātmežos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu: - jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību; - jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbībās; - jāsastāda privāta mežīpašuma apsaimniekošanas plāns.

Pamatliteratūra

1. Tuherms H. Privāto mežu apsaimniekošana. No: Metodiskie materiāli maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
2. Tuherms H., Bāra G. Meža īpašnieka tiesības un pienākumi meža apsaimniekošanā. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2011. 51 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" Et cetera, 2006. 217 lpp.
4. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs: LR VZD, 2001. 408 lpp.

Papildliteratūra

1. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. [tiešsaiste]. Tuherm H. et al. Joensuu: University Press, 2000. 480 p. [skatīts 05.09.2014.] Pieejams: http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications /Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Repors.pdf
2. Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf
3. Meža likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 24.02.2000. Stājas spēkā: 17.03.2000. [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=2825

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187
2. . Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks": ISSN 1407-6667
3. Starptautisks žurnāls "Forest Product Journal": ISSN 0015-7473.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā kā speciālais studiju kurss.