Kurs-Code MežZ6003

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Indriksons

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Liepa I. (2018) Meža taksācija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: “Izdevniecība Avots”, 238 lpp.
2. Kļaviņš M., Nikodemus O., Segliņš V., Melecis V., Vircavs M., Āboliņa K. Vides zinātne (2008) Red. M. Kļaviņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 600 lpp.
3. Schweingruber F. H. (1996) Tree rings and environment. Dendroecology. Bern, Stuttgart, Vienna. 609 pp.
4. Daugaviete M., Bambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. (2017) Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Monogrāfija.-Salaspils: LVMI “Silava”, DU AA “Saule”, 470 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Liepa I. (1996) Pieauguma mācība. Jelgava: LLU. 124 lpp.
2. Vienvecuma egļu meži Latvijā (2019) Red. J. Jansons. Salaspils: LVMI “Silava”, DU AA “Saule”, 202 lpp.
3. Dabas aizsardzība (2011) Red. un sast. O. Nikodemus, G. Brūmelis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 288 lpp.
4. Vides veselība (2008) Sast. M. Eglīte. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 696 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581.
3. Лесоведение, журнал Института лесоведения Российской академии наук. ISSN: 0024-1148.