Код курса MežZ6003

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Aigars Indriksons

Учебная литературa

1. Liepa I. (2018) Meža taksācija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: “Izdevniecība Avots”, 238 lpp.
2. Kļaviņš M., Nikodemus O., Segliņš V., Melecis V., Vircavs M., Āboliņa K. Vides zinātne (2008) Red. M. Kļaviņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 600 lpp.
3. Schweingruber F. H. (1996) Tree rings and environment. Dendroecology. Bern, Stuttgart, Vienna. 609 pp.
4. Daugaviete M., Bambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. (2017) Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Monogrāfija.-Salaspils: LVMI “Silava”, DU AA “Saule”, 470 lpp.

Дополнительная литература

1. Liepa I. (1996) Pieauguma mācība. Jelgava: LLU. 124 lpp.
2. Vienvecuma egļu meži Latvijā (2019) Red. J. Jansons. Salaspils: LVMI “Silava”, DU AA “Saule”, 202 lpp.
3. Dabas aizsardzība (2011) Red. un sast. O. Nikodemus, G. Brūmelis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 288 lpp.
4. Vides veselība (2008) Sast. M. Eglīte. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 696 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581.
3. Лесоведение, журнал Института лесоведения Российской академии наук. ISSN: 0024-1148.