Kurs-Code MežZ5047

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)11.02.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Miezīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
2. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Forest Management and Planning. P. Bettinger at all. Second edition. London: Academic Press, 2017. 349 p. ISBN 9780128097069. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4774334
2. Forest Ecosystems: management, impact assessment and conservation. D. Elliott, editor. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 172 p. Wildlife protection, destruction, and extinction. ISBN 9781634857949. Pieejams datubāzē EBSCO e-book http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1441611&site=ehost-live.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427

2.Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355