Код курса MežZ5047

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса11.02.2020

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Учебная литературa

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
2. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp.

Дополнительная литература

1. Forest Management and Planning. P. Bettinger at all. Second edition. London: Academic Press, 2017. 349 p. ISBN 9780128097069. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4774334
2. Forest Ecosystems: management, impact assessment and conservation. D. Elliott, editor. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 172 p. Wildlife protection, destruction, and extinction. ISBN 9781634857949. Pieejams datubāzē EBSCO e-book http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1441611&site=ehost-live.

Периодика и другие источники информации

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427

2.Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355