Kursa kods MežZ5045

Kredītpunkti 3

Meža ekonomika un politika I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author vieslekt.

Ilze Silamiķele

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Mate5004, Matemātikas metožu pielietošana

MežZ6007, Mežkopība

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas zināšanas par meža ekonomikas un politikas pamatjēdzieniem un procesiem, par mežu kā kapitālu un tā vērtību. Tiek analizēti mežkopības kā uzņēmējdarbības formas realizācijas pamati kontekstā ar meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas principu. Maģistranti tiek iepazistināti ar meža politikas analīzes principiem, ar politikas daudzlīmeņainību un Eiropas meža politiku, kā arī ar valsts un sabiedrības lomu un līdzdalību politikas veidošanā un realizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par meža ekonomikas un politikas procesiem, politikas veidošanos, izpētes metodēm, informācijas uzkrāšanu un izmantošanu. Izveidojas prasmes meklēt informāciju, izstrādāt pētījuma metodiku, plānot un veikt eksperimentus, apstrādāt iegūtos datus.
• Maģistranti prot praktiski pētīt, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar meža ekonomikas un politikas problēmām.
• Rezultātā maģistrants ir kompetents patstāvīgi novērtēt un analizēt meža ekonomikas un politikas teorētiskos un praktiskos aspektus, integrēt iegūtas zināšanas un prasmes turpmākajā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža politika
2 Meža politikas pētniecības metodes
3 Meža politikas saistība ar citu poltiku nozarēm
4 Pasaules meža politika,
5 Pasaules meža politika,
6 Latvijas meža politika,
7 Meža politikas metodes un instrumenti
8 Meža politikas metodes un instrumenti
9 Pasaules meža resursi
10 Eiropas meža resursi
11 Latvijas meža resursi, to raksturojums
12 Meža apsaimniekošanas vēsture
13 Meža apsaimniekošanas metodes pasaulē
14 Tropisko mežu apsaimniekošana
15 Globālais tirgus, meža produktu starptautiskā tirdzniecība
16 Globālais tirgus, meža produktu starptautiskā tirdzniecība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju;
- jāpiedalās un jāuzstājās semināra nodarbībās; - jāuzraksta referāts par Latvijas meža nozares aktuālām problēmām. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Krott M. Forest Policy Analysis [tiešsaiste]. Dordrecht: Springer, 2005. 323 p. [Skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf
2. Ollikainen M., Amacher G.S., Koskela E. Economics of Forest Resources. Massachusetts London, England: The MIT PressCambridge, 2009.
3. Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. New York etc.: McGraw-Hill College, 2003. ISBN-13:978-0070351226
4. McDermott C.L., O’CarrollA., Wood P. (2007.) International Forest Policy – the instruments, agreements and processes that shape it [tiešsaiste] [skatīts: 21.03.2018.]. Pieejams: http://www.un.org/esa/forests/pdf/publications/Intl_Forest_Policy_instruments_agreements.pdf

Papildliteratūra

1. Developing effective forest policy - A guide FAO. ISBN 978-92-5-106607-2 [tiešsaiste] [skatīts 21.03.2018.] Pieejams: http://www.fao.org/docrep/013/i1679e/i1679e00.htm
2. Sustainable forestry and the European Union. Initiatives of the European Commision [tiešsaiste] [skatīts 21.03.2018.]. Pieejams: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/sustforest.pdf

3. Forest Policy and Economics in Support of Good Governance. EFI Proceedings, No. 58, 2010 [tiešsaiste] [skatīts 21.03.2018.] Download full-text PDF Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/263962850_Provision_of_non-market_forest_goods_and_services_through_governance_perspectives

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427 Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Straptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355
3. Forest Policy and Economics. ISSN 1389-9341

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Mežzinātne" speciālizācijai "Meža ekonomika un politika" pilna laika studijās.