Kursa kods MežZ5038

Kredītpunkti 3

Mežsaimniecības tehnikas projektēšanas principi I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar zinātniskās izpētes sasaiti ar konstruktoru projektēšanas principiem, tuvina meža darbu tehnologu gūto atziņu iestrādi jaunprojektējamā tehnikā, palīdz veikt pētījumus tehnogēnai ietekmei uz meža vidi un otrādi. Dod priekšnosacījumus mežtehnisko prasību veidošanai, plānojot jaunas meža tehnikas projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs
• zināšanas par jaunas meža tehnikas projektēšanas etapiem, gaitu un izmēģinājumu metodiku;
• prasmes pamatot mežtehniskas prasības jaunveidojamai meža tehnikai, sagatavot nepieciešamo informāciju par jaunveidotās tehnikas izmantošanas īpatnībām;
• kompetenci mežsaimniecībā nepieciešamas tehnikas jaunradē atbilstoši vispārējās tehnikas attīstības tendencēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Projektēšana kā process – inženierzinātniska sasaiste.
2.Meža vides tehniku ietekmējošie faktori.
3.Meža tehnikas darbības īpatnības.
4.Fizikālo spēku analīze meža mašīnbūvē.
5.Mašīnu, mehānismu hidrosistēmas darbības īpatnības meža mašīnbūvē.
6.Projektēšanas sistēmas un to pielietojuma iespējas meža mašīnbūvē.
7.Mežsaimniecisko prasību saskaņošana ar tehniskām iespējām.
8.Tehnisko materiālu īpašības un to izmantošana meža vidē.
9.Meža jaunrades izmēģinājumi. Metodika un norise.
10.Meža tehnikas attīstības tendences un iespējamie virzieni meža atjaunošanā.
11.Meža tehnikas attīstības tendences un iespējamie virzieni meža jaunaudžu kopšanā.
12.Meža tehnikas attīstības tendences un iespējamie virzieni meža kopšanas cirtēs.
13.Meža tehnikas attīstības tendences un iespējamie virzieni meža galvenā izmantošanā.
14.Meža tehnikas attīstības tendences un iespējamie virzieni meža enerģētikā.
15.Meža tehnikas attīstības tendences un iespējamie virzieni meža enerģētikā.
16.Tehnogēna ietekme uz meža vidi, analīzes metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums, piedalīšanās semināros, referāta sagatavošana par jaunprojektējamo tehniku iespējām saistībā ar potenciālo maģistra darba tēmu. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1.un 2. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.
2. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
3. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp. LLU E-studijas. .
4. Горякевич С. А., Гороновский А.Р. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования. Ч.1.,2. Минск: БГТУ, 2015. Голякевич, С. А. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования./ С. А. Голякевич, А. Н. Гороновский. [tiešsaiste]. Минск : БГТУ. - (Учебники БГТУ). - 2015. - 139, [1] с. [skatīts 07.03.2017.]. Pieejams:
Ч.1; 127 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--PZ-.pdf Ч.2; 110 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--LR-.pdf

Papildliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c. Лесные машины "Беларус". А. В. Жуков, А. С. Федоренчик, В. А. Коробкин, А. Н. Бычек. Минск: Изд-во БГТУ, 2001. 150 с. 3. Sarmulis Z. Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Jelgava 2015. 146 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667

2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmai "Mežzinātne" apakšvirzienam "Meža darbi un tehnika"