Код курса MežZ5017

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций56

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Imants Liepa

Учебная литературa

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA "et cetera", 2006. 217 lpp.
3. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zinātne, 1991. 303 lpp.
4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007. 104 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Дополнительная литература

1. Meža enciklopēdija. Autoru kolektīvs Jāņa Broka vadība. Rīga: Apgāds "Zelta Grauds", 2003. 368 lpp.
2. Biotopu rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2000. 160 lpp.
3. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Silva Fennica. The International Journal of Forestry and Forest Industries.ISSN: 0037-5330.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN: 1407-270X.