Kursa kods MežZ4083

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības risku vadība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2057, Meža augsnes zinātne

LauZ3084, Meža aizsardzība

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Kursa anotācija

Mežsaimniecības risku vadība apskata daudzveidīgo abiotisko un biotisko faktoru ietekmi uz meža ekosistēmu kvalitāti, meža veselību un meža īpašnieka vai apsaimniekotāja ekonomiskajām interesēm. Dots meža apsaimniekotāja pieņemto lēmumu vērtējums saistībā ar audzes turpmāko attīstību. Analizēti pieejamie meža augšanas gaitas un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas modeļi un to izmantošanas iespējas meža apsaimniekošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj identificēt daudzveidīgo abiotisko, biotisko un antropogēno risku veidus, meža ekosistēmu kvalitātes un veselības stāvokļa kritērijus, ekonomiski pamatotas un dabu saudzējošas meža apsaimniekošanas principus – 1. un 2. pārbaudes darbs;
2. Prot identificēt un formulēt mežsaimnieciskā riska faktorus, rast risinājumus risku radītās negatīvās ietekmes minimizēšanai – praktisko darbu uzdevumi;
3. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot, patstāvīgi diagnosticējot riskus mežsaimniecībā, radīto seku novēršanā un prognozēšanā ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanā – semināri un 2. pārbaudes darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Riska teorijas pamati.
2 Riski mežsaimniecībā. To ietekme uz ilgtspējīgu mežsaimniecību.
3 Abiotiskie riska faktori. Vējš. Saules radiācija. Temperatūra. Nokrišņi. Ūdens.
4 Biotiskie riska faktori. Pārnadži. Grauzēji. Kukaiņi. Sēņu un baktēriju izraisītās slimības.
5 Antropogēnie (sociālie) riska faktori. Subjektivitāte lēmumu pieņemšanā.
6 1. kontroldarbs.
7 Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma.
8 Pastāvošie modeļi un rīki. Ārvalstu pieredze.
9 Kokaudzes un atsevišķa koka augšanas gaitas modelēšana.
10 Dabisko meža biotopu izdalīšanas principi. Ietekme uz meža vērtību.
11 Jaunaudžu kvalitāte un veselības stāvoklis. Lēmumu pieņemšana to apsaimniekošanā.
12 Organizētas mežaudzes principi. Meža izstrādes tehnoloģijas krājas kopšanā un galvenajā izmantošanā.
13 Meža kopšanas ietekme uz mežsaimniecības galaproduktu. Koksnes krāja. Sortimentu struktūra.
14 2. kontroldarbs.
15 Stratēģiskā un taktiskā plānošana mežsaimniecībā.
16 Meža apsaimniekošanas plānošana - balstīta uz risku analīzi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi 75% apjomā.
Sekmīgi (vērtējums virs 50 %) uzrakstīti divi teorētiski kontroldarbi, atbilstoši noformēti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi.
Grupu darba ietvaros semināra nodarbībām iesniegti 4 zinātniskie rakstu angļu valodā rezultātu apkopojums. Sagatavota saturiski pareizi noformēta rezultātu prezentācija, rezultāti noprezentēti.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semināru nodarbībām - Studenti grupās meklē, apkopo un analizē informāciju par problēmsituācijām, to risinājumiem pētnieku un praktiķu zinātniskajos rakstos/pētījumos par noteiktu izvēlēto tēmu. Rezultātu apkopojumu iesniedz elektroniski Word/PDF faila formātā, kā arī prezentē pārējiem kursa biedriem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais vērtējums no:
• 2 teorētisko pārbaudes darbu vērtējuma;
• praktisko darbu akumulētā vērtējuma;
• semināru nodarbībām sagatavoto materiālu saturiskā vērtējuma;
• grupas prezentēšanas prasmju vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par pārbaudes darbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra


1. Latvijas meža tipoloģija: māc. līdz. LLU Meža fak. stud. un nozares spec. I. Liepa, O. Miezīte, S. Luguza, V. Šulcs, I. Straupe, A. Indriksons, A. Dreimanis, A. Saveļjevs, A. Drēska., Z. Sarmulis, D. Dubrovskis. Jelgava: LLU Meža fak., stud. biedr. "Šalkone". 2014. 118 lpp.
2. Sarmulis Z., Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 146 lpp.
3. Pilvere I., Nipers A., Sisenis L., Krieviņa A. Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības unoversitāte. 2016. 112 lpp.

Papildliteratūra

1. Forest inventory. Methodology and applications. Edited by A. Kangas and M. Maltamo. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 2006. 363 p.
2. Drēska A. Meža autoceļi: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība „Šalkone”. 2014. 122 lpp.
3. Grīnvalds A. Stratēģiskās un taktiskās plānošanas sasaistes pilnveidošana galvenajā cirtē. Promocijas darbs Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU Meža fakultāte. 2016. 94 lpp.
4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
6. O. Miezīte. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355. http://www.balticforestry.mi.lt/bf/
2. Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127. http://www.journals.elsevier.com/forest-ecology-and-management
3. Canadian Journal of Forest Research. ISSN (print): 0045-5067: SSN (electronic): 1208-6037. http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjfr

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Mežzinātne B daļas (ierobežotas izvēles) studiju kurss.