Kursa kods MežZ4083

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības risku vadība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

Fizi2037, Fizika un meteoroloģija

LauZ2057, Meža augsnes zinātne

LauZ3084, Meža aizsardzība

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3003, Meža selekcija

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

VidZ3006, Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kurss “Mežsaimniecības risku vadība” apskata biotisko, abiotisko un antropogēno faktoru ietekmi uz meža ekosistēmu. Studentiem tiek dots pārskats par riska faktoru prognozēšanas un novēršanas iespējām un pieņemto lēmumu ietekmi nākotnē. Studiju procesā tiek analizēti pieejamie lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas modeļi un rīki, un to izmantošanas iespējas meža apsaimniekošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj identificēt daudzveidīgo risku veidus, meža ekosistēmu veselības stāvokļa kritērijus, ekonomiski pamatotas un dabu saudzējošas meža apsaimniekošanas principus – pārbaudes darbs (kontroldarbs ar atzīmi).
2. Prot rast risinājumus risku radītās negatīvās ietekmes minimizēšanai – praktisko darbu uzdevumi (iesk./neiesk).
3. Studenti ir kompetenti iegūtās zināšanas un prasmes izmantot, patstāvīgi diagnosticējot riskus mežsaimniecībā, radīto seku novēršanā un prognozēšanā ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanā – mācību semināra sagatavošana, moderēšana (vērtējums – atzīme).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Riska teorijas pamati (2 stundas)
2. Riski mežsaimniecībā, to ietekme uz ilgtspējīgu mežsaimniecību (3 stundas)
3. Stratēģiskā un taktiskā plānošana mežsaimniecībā (1 stunda)
4. Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti (3 stundas)
5. Abiotiskie riska faktori. Vējš (2 stundas)
6. Abiotiskie riska faktori. Saules radiācija. Temperatūra. Veģetācijas perioda garuma izmaiņas. Sausuma periodu atkārtošanās. Ziemas perioda temperatūru paaugstināšanās (2 stundas)
7. Abiotiskie riska faktori. Meža ugunsgrēki (2 stundas)
8. Abiotiskie riska faktori. CO2 koncentrācijas paaugstināšanās ietekme. Mežsaimniecība un SEG emisijas (2 stundas)
9. Abiotiskie riska faktori. Nokrišņi (2 stundas)
10. Biotiskie riska faktori. Pārnadži. Grauzēji (2 stundas)
11. Biotiskie riska faktori. Kukaiņi (2 stundas)
12. Biotiskie riska faktori. Sēņu un baktēriju izraisītās slimības (2 stundas)
13. Antropogēnie riska faktori. Sociālie riski. Subjektivitāte lēmumu pieņemšanā (2 stundas)
14. Antropogēnie riska faktori. Meža reproduktīvā materiāla izvēles loma (2 stundas)
15. Antropogēnie riska faktori. Darba vides riski mežsaimniecībā (2 stundas)
16. 1. kontroldarbs. Risku veidi, meža ekosistēmu veselības stāvokļa kritēriji, ekonomiski pamatotas un dabu saudzējošas meža apsaimniekošanas principi (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi vismaz 75% apjomā.
Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs (vērtējums vismaz 4 balles; 50% īpatsvars gala vērtējumā), atbilstoši sagatavoti un noformēti praktisko darbu uzdevumi, sekmīgi sagatavots un novadīts mācību seminārs par uzdoto tematu (vērtējums vismaz 4 balles; 50% īpatsvars gala vērtējumā).
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sistemātiskas teorijas studijas.
Katram mācību semināram students atrod semināra tēmai atbilstošu zinātnisku publikāciju, iepazīstas ar to un pirms nodarbības e-studiju vidē iesniedz pēc noteiktas formas sagatavotu kopsavilkumu.
Katrs students sagatavo un moderē mācību semināru par uzdoto tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Akumulējošais studiju kursa vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarba atzīmes (50%) un vērtējuma par sagatavošanos visiem mācību semināriem (publikāciju kopsavilkumi) un individuālā semināra sagatavošanas un moderēšanas vērtējuma (kopā 50%).
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: praktiskie darbi atstrādājami un nesekmīgu kontroldarbu labošana Mežkopības katedras noteiktajā laikā.

Pamatliteratūra

1. Handbook of forest resource economics. Edited by S. Kant and J. R.R. Alavalapati. Abingdon: Routledge, 2014. 559 p.
2. Gardiner, B., Schuck, A., Schelhaas, M.-J., Orazio, C., Blennow, K., Nicoll, B. (Eds.), 2013. Living With Storm Damage to Forests: What Science Can Tell Us
3. European Forest Institute. Edinburg University Forest Risk platform: [tiešsaiste] Pieejams: https://forestrisks.net/

Papildliteratūra

1. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change: A Global Assessment Report. Tampere: Esa-Print Oy, 2009. 224 p.
2. Mohren G.M.J. Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Dordecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. 196 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nature Climate Change ISSN 1758-678X
2. Global Change Biology ISSN 1365-2486 EFI risks platform: https://www.riskplatform.org/

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mežzinātne” B daļas (ierobežotas izvēles) studiju kurss