Kursa kods MežZ4065

Kredītpunkti 4

Biomasas izmantošana enerģētikā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa pirmajā daļā apgūšanai paredzēti jautājumi, kuri saistīti ar biomasas izmantošanu siltumenerģijas un degvielas ražošanā vispār. Otrā daļa paredzēta konkrētiem tehnoloģiskiem paņēmieniem un to risinājumiem enerģētiskās koksnes savākšanai, uzglabāšanai un izmantošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studentiem būs zināšanas un izpratne par pieejamo enerģētisko apjomu prognozēšanu, kā arī par lietderīgu biomasas izmantošanu mūsdienu siltuma iekārtās. Pietiekama kompetence, lai formulētu un pamatoti izteiktu savu viedokli attiecībā uz meža biomasas izmantošanu, prasme izvēlēties koksnes biomasas sagatavošanai piemērotāko tehnoloģiju un iekārtas, spēt orientēties tirgus pieprasījumā un piedāvājumā pēc biomasas, kas attiecas uz tās izmantošanu enerģētikā - tās ir citas, no studiju kvalitātes viedokļa nozīmīgas, iespējas studentiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa saturs. Pamatjēdzieni.
2 Stāvoklis Latvijā un citās valstīs.
3 Biomasas vieta kopējā energo bilancē Latvijā.
4 Biomasas potenciāls.
5 Biomasas uzglabāšanas iespējas un prasības.
6 Katlumāju veidi. Katlumāju piemērotība biomasas izmantošanai.
7 Enerģētiskās prasības koksnes biomasas izmantošanai siltumražošanā.
8 Koksnes biomasas krautnēšanas, glabāšanas tehnoloģijas.
9 Siltumatdevas aprēķini koksnes biomasas izmantošanā enerģetikā.
10 Koksnes biomasas pārveidošanas tehnoloģijas potenciālai izmantošanai energetikā.
11 Reglamentējošās likuma prasības kā arī normatīvie akti par prasībām biomasas izmantošanai.
12 Tehniskās iekārtas un tehnoloģijas siltumražošanai no koksnes biomasas.
13 Koksnes biomasas sagatvošana valsts mežos.
14 Koksnes izmantošanas iespējas koģenerācijas stacijās.
15 Apkures iekārtas un to veidi.
16 Kokogles ražošanas un izmntošanas tehnoloģijas enerģētiskām vajadzībām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (25% no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem (35 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi nokārtotām eksāmenam(40 % no kopējā vērtējuma). Sekmīgu eksāmena vērtējumu var saņemt automātiski, ja neviena praktiska darbā un kontroldarbā novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").

Pamatliteratūra

1. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana. Rīga: A/S Reklāmdruka, 2006. 55 lpp.
2. K.Špoģis, L.Mihejeva u.c. Politika, stratēģija un vadīšana lauku uzņēmējdarbībā. Jelgava, 1999.

Papildliteratūra

1. Meža politika. Rīga: VMD, 1998.
2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Forestry ISSN 1392-1355.
2. Meža Avīze ISSN 1407-6187.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātā daļā pilna un nepilna laika studijām.