Kursa kods MežZ4020

Kredītpunkti 3

Mežierīcība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Apgūstot studiju kursu tiek gūtas zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu laikā, telpā, finansu plūsmu. Tiek sniegta informācija par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļi, meža apsaimniekošanas plānošanas optimizācija, SWOT analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas un ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus, māk tos ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un tā sasniegšanas uzdevumu formulēšanā. Izprot saimnieciskās darbības plānošanas nepieciešamību un plānošanas procesu. Students prot lietot dažādas meža apsaimniekošanas plānošanas metodes, plānot mežsaimnieciskos pasākumus laikā un telpā, plānot finanšu plūsmu meža apsaimniekošanā, aprēķināt meža vērtību. Students ir apguvis datu apstrādes programmas, datizraces metodes, avotus un citus meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīkus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežierīcība kā meža inventarizācijas, mežsaimniecības organizācijas projektēšanas sistēma.
2 Plānošanas process un informācijas nepieciešamība.
3 Mežsaimniecības un mežierīcības plānošana.
4 Meža vērtības aprēķināšana.
5 Meža ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās funkcijas, daudzfunkcionālās meža izmantošanas plānošana.
6 Finansu plūsma mežsaimniecībā, mežsaimniecības ekonomiskie indikatori.
7 Normālā meža teorija, optimālais mežs.
8 Mežierīcības metodes
9 Optimizācijas metodes, to lietošana meža apsaimniekošanas plānošanā
10 Meža gatavība, veidi, galvenās cirtes vecuma noteikšana
11 Galvenās cirtes un starpcirtes projektēšanas principi
12 Meža ekoloģisko vērtību ierīcība
13 Meža sociālo vērtību ierīcība
14 Meža dzīvnieku resursi, to apsaimniekošanas plānošana, medību ierīcība
15 Privāto un valsts mežu apsaimniekošanas mežierīcības īpatnības
16 Jaunās tehnoloģijas un datu apstrādes programmas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem pastāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Zviedre A. Mežierīcība Latvijā. Rīga: V. elements, 2007. 230 lpp.
2. Dubrovskis D. Meža ekonomiskā vērtība, lekciju kurss mežierīcībā. Jelgava: KTC, 2003.
3. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET Cetera, 2002. 92 lpp.
4. Dubrovskis D. Lekciju kurss Mežierīcībā. Jelgava: LLU MF, 2008.

Papildliteratūra

1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
2. Klemperer David.W. Forest resource Economics and Finance. New York: McGraw – Hill, 1996. 551 p.
3. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managment.Published by Fape Oy, Finland, 2002. 420 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze ISSN 1047-6187
3. Baltic Forestry ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne"