Kursa kods MežZ3082

Kredītpunkti 2

Meža taksācija II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author vieslekt.

Oskars Suveizda

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par meža taksāciju, kā zinātnes nozari, kas izstrādā metodes mežaudžu stāvokļa novērtēšanai un fiksēšanai, platību uzmērīšanai un mežsaimniecisko pasākumu plānošanai, ievērojot izmaiņas mežu resursos. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas un izpratni par meža taksāciju un tās nozīmi mežsaimniecībā. Rezultātā tiks iegūtas prasmes patstāvīgi veikt meža inventarizācijas datu ieguvi, apstrādi un analīzi, ļaujot būt kompetentam nepieciešamo mežsaimniecisko pasākumu plānošanā un izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Atsevišķa koka augstuma, caurmēra, šķērslaukuma un tilpuma absolūtie un relatīvie pieaugumi, metodes.
2 Tilpuma pieauguma procenta noteikšanas metodes; to vērtējums.
3 Stumbra analīze: lauka un kamerālie darbi, rezultātu apkopošana un novērtēšana.
4 Mežaudzes krājas pieauguma noteikšanas metodes.
5 Mežaudzes krājas pieauguma noteikšanas metodes.
6 Mežaudzes krājas pieauguma noteikšanas tabulas, to pielietošana un novērtējums.
7 Mežaudzes krājas papildu pieaugums: būtība, nozīme antropogēnās darbības un dabas faktoru ietekmes novērtēšana
8 Mežaudžu augšanas gaita: būtība, likumsakarības. Augšanas gaitas tabulu saturs.
9 Meža teritoriju organizācija: kvartāli, īpaši aizsargājamie iecirkņi, zemju kategorijas.
10 Taksācijas nogabali, izdalīšanas pazīmes un tehnoloģija, minimālās platības.
11 Taksācijas metodes un precizitātes normatīvi.
12 Taksācijas kartīšu aizpildīšanas noteikumi.
13 Meža inventarizācijas dokumenti.
14 Cirsmu fonds, tā sagatavošanas priekšdarbi, cirsmu iestigošana un apstabošana.
15 Cirsmu dastošana un koku augstumu mērīšana.
16 Cirsmu novērtēšana.Cirsmu fonda sagatavošanas darbu pārbaudes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem laboratorijas darbiem un ieskaitītiem 3 kontroldarbiem. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Husch B., Beers T.W. Forest mensuration. Hoboken, N.J. : John Wiley, 2003. 443 p.
2. Kangas A. Forest Inventory : methodology and applications. Ed. by A. Kangas and M. Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 364 p.
3. Skudra P. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 259 261 lpp.

Papildliteratūra

1. Mežsaimnieka gadagrāmata, 1990. Rīga: Avots,1990. 303 lpp.
2. Norādījumi meža taksācijā. Salaspils: Valsts mežierīcības institūts, 1994. 41 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze. ISSN 1407 6187.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.