Kursa kods MežZ3073

Kredītpunkti 3

Meža taksācija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par atsevišķu koku, to daļu un mežaudžu taksāciju. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas meža taksācijā pielietotās metodes taksācijas pazīmju noteikšanā un instrumenti taksācijas parametru uzmērīšanā. Praktiskajā daļā students apgūst nepieciešamās iemaņas datu ievākšanā un apstrādē, lai iegūtos datus varētu izmantot meža apsaimniekošanas plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par meža taksācijā pielietotajām metodēm un instrumentiem.
• Prasmes uzmērīt un aprēķināt atsevišķa koka vai mežaudzes taksācijas pazīmes.
• Students ir spējīgs veikt patstāvīgi meža inventarizāciju atbilstoši tās specifikai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija. Meža taksācijas nepieciešamība, meža taksācijas iedalījums un jēdziens.
2 Meža taksācijas objekti, mērīšanas vienības un precizitāte. Meža taksācijā lietotie instrumenti.
3 Nocirsta koka stumbra uzmērīšanas metodes. Apaļo kokmateriālu individuālās un grupveida uzmērīšanas metodes.
4 Augošu koku taksācija, veidskaitļi, formas koeficenti.
5 Augoša koka tilpuma noteikšanas metodes.
6 Atsevišķa koka pieaugums. Koka augšanas gaita.
7 Mežaudzes jēdziens, sastāvs , uzbūve.
8 Mežaudzes vidējais caurmērs un augstums. To aprēķināšanas metodes.
9 Mežaudzes netelpiskās un telpiskās struktūras analīzes metodes.
10 Mežaudzes raksturojošo parametru uzmērīsanas metodes un instrumenti. Mežaudzes augšanas gaita.
11 Mežaudzes krājas noteikšanas metodes.
12 Cirsmas skices un cirsmas novērtējuma sagatavošanas prasības un metodes.
13 Meža nozarē lietotās inventarizācias metodes. Meža inventarizācijas nepieciešamība.
14 Meža inventarizāciju reglamentējošie MK noteikumi. Nepieciešamās informācijas struktūra uzsākot meža inventarizāciju.
15 Meža inventarizācijas specifika citās valstīs. Jaunākās tehnoloģijas meža uzmērīšanā.
16 Nacionālais meža monitorings.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti visi kontroldarbi, patstāvīgie un grupu darbi. Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Nokārtots sekmīgi eksāmens.

Pamatliteratūra

1. West P. W. Tree and Forest Measurement.Springer International Publishing, 2015. 214 p.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2007. 234 lpp.
3. Piermaria C. Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Edited by Piermaria Corona... et al. Kluwer Academic Publishers, 2003. 441 p.
4. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer Publisher, 2006. 362 p.

Papildliteratūra

1. Sarma P. Meža taksācija. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1948. 591 lpp.
2. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava: LLU, 1996. 123 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Raksti. Proceedings of LAU, www.llu.lv. ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.