Kursa kods MežZ3069

Kredītpunkti 2

Praktiskā mežkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

MežZ2011, Mežzinība

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver informāciju par meža apsaimniekošanas ciklā veicamajiem mežsaimnieciskajiem pasākumiem, šo pasākumu teorētisko pamatu un praktisko pielietojumu ekonomiski un sociāli pamatotas, meža vidi saudzējošas mežsaimniecības īstenošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par meža izmantošanu, tās principiem; meža galvenās un starpizmantošanas ciršu veidiem, cirsmas elementiem un ciršanas atlieku satīrīšanas veidiem, meža dabiskās atjaunošanās veicināšanas pasākumiem, sugu maiņu un katram meža augšanas apstākļu tipam piemērotajām koku sugām.
• Prasmes piemērotākā galvenās izmantošanas ciršu veida un atjaunojamās mērķa koku sugas izvēlē; prasmes noteikt kopšanas ciršu intensitāti, izvēlēties atstājamos un izcērtamos kokus; prasmes kokaudzē saskatīt nākotnes un mērķa kokus.
• Kompetence novērtēt katra mežsaimnieciskā pasākuma ietekmi uz mežaudzes tālāko attīstību mežsaimniecības stratēģiskā mērķa sasniegšanas kontekstā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežkopības pamatjēdzieni. Meža uzbūves elementi jeb taksācijas pazīmes. Meža apsaimniekošanas cikls.
2 Meža resursu izmantošana un tās principi. Meža galvenās izmantošanas ciršu veidi. Kailcirte un tās elementi.
3 Dabas aizsardzības un vides daudzveidības saglabāšanas pasākumi, veicot galveno cirti.
4 Meža dabiskās atjaunošanas veicināšanas pasākumi. Paaugas saglabāšana. Ciršanas atlieku satīrīšanas paņēmieni.
5 Uguns kā ekoloģiskā faktora nozīme dabā. Meža piroloģijas jēdziens. Degšanas procesa fizikālais un ķīmiskais pamats.
6 Meža ugunsgrēku klasifikācija un izcelšanās iemesli. Meža ugunsgrēku negatīvā un pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi.
7 Nekailciršu meža galvenās izmantošanas veidi. Pakāpeniskās cirtes. Izlases cirtes.
8 1. kontroldarbs: meža galvenā izmantošana.
9 Praktiskā meža tipoloģija. Mērķa un konflikta audžu sastāvs. Tīraudzes un mistraudzes. Sugu maiņa jeb sukcesija.
10 Meža atjaunošanas veidi un paņēmieni. Koku sugas izvēle. Augsnes sagatavošanas veidi izcirtumos. Agrotehniskā kopšana.
11 Jaunaudžu kopšana audzēm atkarībā no koku augstuma. Atēnošana. Sastāva kopšanas cirte. Jaunaudžu kopšanas ciršu modeļi.
12 Krājas kopšana. Izcērtamo un atstājamo koku izvēle. Cirtes intensitāte. Ciršu modeļi. Organizētās mežaudzes princips.
13 Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un taktika. Ugunsdrošības ierīcības pasākumu perspektīvais un operatīvais plāns.
14 Ugunsdzēšanas organizācijas plāns. Meža ugunsgrēka rezultātā radušos zaudējumu aprēķināšana.
15 Rekonstruktīvās un sanitārās cirtes. Mežaudžu ražības paaugstināšanas pasākumi. Meža hidrotehniskā meliorācija.
16 2. kontroldarbs: meža ieaudzēšāna, kopšana un starpizmantošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

sekmīgi nokārtoti divi teorētiskie kontroldarbi, praktisko un laboratorijas darbu ieskaites; apmeklējums - vismaz 75% no nodarbību kopējā skaita.

Pamatliteratūra

1. Jaunākie meža nozares likumdošanas akti to pieņemšanas kārtībā (www.likumi.lv).
2. Latvijas meža tipoloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 108 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Saule, 2013. 168 lpp.
2. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/agrotehniskas-kopsanas-instrukcija
3. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011. 18 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/dabas-aizsardzibas-prasibas
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne".