Kursa kods MežZ3068

Kredītpunkti 3

Mežsaimniecības pamati

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža ekosistēmas uzbūve un notiekošie procesi. Meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi. Koki un krūmi. Koku caurmēra un augstuma mērīšana. Koku diferencēšanās. Meža izmantošanas veidi. Kokmateriālu iegūšana. Ciršu veidi. Meža tipoloģijas pamati. Meža atjaunošana. Meža apsardzība pret uguni.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūst zināšanas par meža, purva un pļavas ekosistēmām, to veidiem, nozīmi un aizsardzību. Meža ekosistēmu uzbūves elementiem un raksturojošiem lielumiem. Prot orientēties mežsaimniecības terminoloģijā, kā arī spēj noteikt meža ekosistēmas uzbūves elementus, raksturot un aprēķināt mežaudžu raksturojošos lielumus. – 1. teorijas pārbaudes darbs “Meža, purva un pļavas ekosistēmas” un 4 praktiskie darbi un 6 laboratorijas darbi.
2. Iegūst zināšanas par meža tipoloģiju, iegūtās zināšanas spēj pielietot edafisko rindu un meža tipu noteikšanai. Iegūst zināšanas par meža izmantošanas veidiem un prot definēt mežsaimniecībā lietojamos cirtes veidus un to pielietošanas mērķi – 2. teorijas pārbaudes darbs “Meža tipoloģija un meža izmantošana” un 3 praktiskie darbi un 8 laboratorijas darbi.
3. Iegūst zināšanas un prot orientēties mežsaimnieciskajos procesos, kas saistīti ar meža atjaunošanu; meža apsardzību – 3. teorijas pārbaudes darbs “Meža apsardzība un atjaunošana” un 1 praktiskais darbs.
Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti meža terminoloģijā un meža notiekošo mežsaimniecisko procesu klasificēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekciju saraksts (24 stundas)
1. Mežsaimniecības, mežkopības un mežzinātnes jēdzieni. Pasaules, Eiropas un Latvijas meži.
2. Meža ekosistēmas jēdziens, struktūra un pamatfunkcijas.
3. Meža uzbūves elementi, mežaudžu veidi un to sastāvs.
4. Mežaudžu raksturojošie lielumi: valdošā un galvenā koku suga, caurmērs, augstums, bonitāte, biezums un biezība.
5. Mežaudžu raksturojošie lielumi: sastāvs, šķērslaukums, krāja.
6. Meža ekosistēmas, meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi – 1. kontr.
7. Meža tipoloģija.
8. Edafiskās rindas, to noteikšana dabā. Meža ekosistēmu tropiskuma grupas.
9. Sausieņi.
10. Slapjaiņi.
11. Purvaiņi.
12. Āreņi.
13. Kūdreņi.
14. Meža izmantošanas veidi un to raksturojums.
15. Galvenās cirtes veidi. Atjaunošanas cirte (kailcirte).
16. Izlases cirte.
17. Kopšanas cirte. Sanitārā cirte. Ainavu cirte.
18. Rekonstruktīvā cirte. Atmežošanas cirte. Cita cirte.
19. Meža tipoloģija un meža izmantošana – 2. kontr.
20. Meža dabiskā un antropogēnā (mākslīgā) atjaunošana.
21. Meža apsardzība un tās organizēšana. Meža ugunsgrēku izcelšanās iemesli. Meža ugunsgrēka shēma.
22. Meža ugunsgrēku veidi. Profilaktiskie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai un izplatīšanai.
23. Meža atjaunošanas veidi un meža apsardzība – 3. kont.
24. Meža ekosistēmu apsaimniekošanas problēmas un risinājumi.
2. Laboratorijas darbu saraksts (16 stundas)
1. Koku sugas
2. Koku sugu mežsaimniecisks raksturojums
3. Koku caurmēra mērīšana
4. Koku augstuma mērīšana
5. Audzes augstumlīknes konstruēšana.
6. Mežaudžu dendrometrisko rādītāju aprēķināšana
7. Koku sugu augšanas gaita un to salīdzinājums
7. -14. Meža tipoloģija
15.-16. Meža atjaunošana un apsardzība
3. Praktisko darbu saraksts (8 stundas)
1. Meža uzbūves elementu noteikšana dabā
2. Koku caurmēra un augstuma noteikšana dabā
3.-4. Mežaudžu dendrometrisko rādītāju noteikšana dabā
5. Dabiski izveidojušo edafisko rindu noteikšana dabā
6. Antropogēni izveidoto edafisko rindu noteikšana dabā
5.-7. Meža tipu noteikšanas pazīmes dabā
8. Plānot profilaktiskos pasākumus, lai samazinātu ugunsgrēku skaitu un nepieciešamības gadījumā ierobežotu ugusgrēku izplatību konkrētajās mežaudzēs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 15 % no visu paredzēto nodarbību skaita.
Visiem studiju kursā paredzētiem kontroldarbiem un laboratorijas un praktiskiem darbiem jābūt ieskaitītiem.
Ieskaites vērtējums (ar atzīmi) ir atkarīgs no 4. rakstisku kontroldarbu, 16. laboratorijas darbu un 8. praktisku darbu kumulatīvā vērtējuma.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu un praktisko darbu kumulatīvās vērtējuma.
Laboratorijas darbus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību – pēc uzrakstītiem kontroldarbiem, kuru jautājumi ir jau doti metodiskajos aprakstos katra darba sākumā, savukārt praktisko darbu vērtēšana notiek dabā, cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot mežā - ekosistēmu atpazīšanā un raksturošanā.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: laboratorijas darbi atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā, nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja.

Pamatliteratūra

1. Latvijas meža tipoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2014. 117 lpp.
2. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds Saule, 2013. 167 lpp.
3. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 1. 89. lpp.
4. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 455 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Bušs K. Meža ekoloģija un tipoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 1. 66 lpp.
2. Meža enciklopēdija. 1.sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
3. Miezīte O. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem "Mežsaimniecības pamati" 2014. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=474
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355
2. LLU Raksti. Proceedings of LAU, www.llu.lv; ISSN 1407-4427
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne";www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” obligātās izvēles daļā.