Kursa kods MežZ3046

Kredītpunkti 3

Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4021, Tehniskā grafika

Mate1033, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīta meža mašīnu uzbūve un galveno mehānismu darbības principi. Iegūtās zināšanas ļauj izprast spēka un jaudas pārneses principus mehānismos un aprēķināt to raksturojošos rādītājus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem,
• prasmes veikt meža tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, agregatēšanas iespējas,
• kompetence meža nozarē strādājošo konsultēšanā par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.Mežsaimniecības darbu mehanizācijas meža mašīnu iedalījums.
2 Meža mašīnu raksturojošie lielumi, stabilitātes kontūri.
3 Iekšdedzes motori.
4 Motora mehānismi un sistēmas.
5 Transmisija.
6 Ritošā daļa, riepas, kāpurķēdes.
7 Uzkabes sistēmas. Hidromanipulatori.
8 Vadības kabīnes.
9 Mežizstrādes mašīnu darba iekārtas.
10 Kokmateriālu treilēšana, pievešana.
11 Mazgabarīta mežizstrādes tehnika.
12 Cirsmas satīrīšana.
13 Augsnes sagatavošana.
14 Stādīšana, sēšana.
15 Meža mašīnu programmatūra.
16 Darba uzdevuma ievadīšana harvestera sistēmā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, nodotiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga, 2006.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.
5. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.