Kursa kods MežZ3042

Kredītpunkti 2.50

Meža botānika un fitocenoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža botānika un fitocenoloģija apskata augu taksonus un klasifikāciju. Studenti iegūst zināšanas par augu morfoloģiju, vairošanos un anatomisko uzbūvi. Studiju kursā dots ķērpju, sūnu, paparžaugu, kailsēkļu un segsēkļu raksturojums, norādīti izplatītākie pārstāvji meža zemsedzē. Divdīgļlapju un viedīgļlapju klašu dzimtas raksturotas morfoloģiski, to pārstāvji grupēti pa meža augšanas apstākļu tipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Ir ieguvuši zināšanas augu morfoloģijā, anatomijā, sistemātikā un fitocenoloģijā. Prot pazīt un noteikt augu sugas, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, kā arī, izmantojot augu noteicēju. Spēj izskaidrot auga funkcijas saistībā ar to anatomisko uzbūvi. Ir ieguvuši kompetenci analizēt meža zemsedzes augu augšanas apstākļus un novērtēt meža augšanas apstākļu tipus pēc meža veģetācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Botānika. Tās definīcija, attīstības vēsture, nozares. Laboratorijas darbs: dīgsts, vasas veidi, zarošanās.
2 Dzīvo organismu klasifikācija. Laboratorijas darbs: auga lapa, tās formas, dzīslojums, mala, sakārtojums.
3 Augu dzīvības formas jeb biomorfi. Baktērijas. Laboratorijas darbs: auga sakne, augu orgānu metamorfozes.
4 Sēnes. Laboratorijas darbs: zieds, zieda vainaga formas, ziedkopas.
5 Aļģes. Laboratorijas darbs: ķērpji. 1. kontroldarbs.
6 Augu morfoloģijas jēdziens. Veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni. Sakne. Laboratorijas darbs: sūnas.
7 Vasa. Stumbrs, tā veidi, uzbūve un funkcionālā nozīme. Laboratorijas darbs: paparžaugi.
8 Auga lapa, tās morfoloģiskā klasifikācija, uzbūve un nozīme. Laboratorijas darbs: gundegu un neļķu dzimtas.
9 Zieds, tā sastāvdaļas. Apziednis. Putekšņlapas. Auglenīca. Laboratorijas darbs: rožu un tauriņziežu dzimtas.
10 Augu vairošanās būtība un veidi. Laboratorijas darbs: viršu un čemurziežu dzimtas. 2. kontroldarbs.
11 Kailsēkļu un segsēkļu apputeksnēšanās un apaugļošanās. Laboratorijas darbs: lūpziežu un cūknātru dzimtas.
12 Augļa uzbūve, morfoloģiskā klasifikācija. Laboratorijas darbs: kurvjziežu, liliju, sīpolu un orhideju dzimtas.
13 Apputeksnēšanās veidi, augļu un sēklu izplatīšanās veidi. Laboratorijas darbs: grīšļu un graudzāļu dzimtas.
14 Šūnas uzbūve, šūnu dalīšanās veidi. Laboratorijas darbs: šūnas strukturālā uzbūve, audi.
15 Audi, to sistēmas un funkcionālā nozīme. Laboratorijas darbs: veģetatīvo orgānu anatomiskā uzbūve.
16 Augu sistemātika. Taksoni. Laboratorijas darbs: sēkla, augu vairošanās. 3. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 3 kontroldarbi un nostrādāti laboratorijas darbi, atbildētas visas apgūstamās augu dzimtas. Rakstiskā eksāmenā sekmīgi jāatbild 3 teorētiski jautājumi un jāatpazīst augu sugas no kontroles herbārija.

Pamatliteratūra

1. Priedītis N. Augu ģeogrāfija un daudzveidība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 176 lpp.
2. Liepiņa L., Kazāka R. Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs. Rīga: SIA Vizuālais elements, 2008. 207 lpp.
3. Eglīte Z., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 88 lpp.
4. Mossberg B., Stenberg L. Den nya nordiska floran. Stockholm: Wahlstrom & Widstrand, 2003. 928 p.

Papildliteratūra

1. Meža enciklopēdija. Red. J. Broks. Rīga: Zelta grauds, 2003. 281 lpp.
2. Fermēlens N. Derīgie augi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 320 lpp.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Veģetācija ISSN 1407-3641
2. Ботанический журнал ISSN 0006-8136
3. Journal of Botany and Plant Biology ISSN 2078-0265.

Piezīmes

Studiju kurss profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mežinženieris obligātajā daļā.