Код курса MežZ3032

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций16

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Andris Drēska

Учебная литературa

1. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2005. 133 lpp.
2. Doktorantūra 2009. Jelgava: LLU, 2009. 111 lpp.

Дополнительная литература

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme. Atbildīgā par izdevumu: T. Tabunova. Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/?ri=392
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355