Kursa kods MežZ3009

Kredītpunkti 2

Meža kokaudzētavas

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Dagnija Lazdiņa

Dr. silv.

Kursa anotācija

Izstrādāts kursa projekts ar uzdevumu iepazīties ar galveno meža koku sugu stādmateriāla izaudzēšanas agrotehniku un tehnoloģiju, sākot ar sēklu materiāla ievākšanu un noslēdzot ar sējeņu un stādu sagatavošanu meža kultūrām, aptverot pilnu meža kokaudzētavas aprites ciklu, tai skaitā mēslošanu. Studentiem tiek sniegts ieskats kokaudzētavas darbu organizācijā, izmaksu un produkcijas pašizmaksas aprēķināšanas pamatpozīcijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss attīsta zināšanas un izpratni par meža koku stādmateriāla ražošanas praktisko norisi meža kokaudzētavās, studenti apgūt plānošanas iemaņas, balstoties uz teorētiskajā kursā mācīto par sēklu ievākšanu, kvalitāti, uzglabāšanu un stādāmā materiāla izaudzēšanu, kā arī veģetatīvām pavairošanas metodēm. Studenti būs kompetenti un sagatavoti darbam kā speciālisti reproduktīvā materiāla pavairošanā un audzēšanā meža kokaudzētavās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Stādmateriāla izaudzēšanas agrotehnikas un tehnoloģijas pamatojums
2 Augsnes apstrādes un augsekas izvēles pamatojums
3 Augsnes reakcijas optimizēšanas un mēslošanas devu pamatojums
4 Sēšanas un pārskološanas pamatojums
5 Sējumu,dīgstu,sējeņu un stādu kopšanas pamatojums
6 Kokaudzētavas platības aprēķināšana
7 Sēklu daudzuma aprēķināšana
8 Sējumu lietēšanas devas aprēķināšana
9 Sējeņu, stādu lietēšanas devas aprēķināšana
10 Mēslošanas līdzekļu devu aprēķināšana
11 Ķimikāliju devu aprēķināšana
12 Stādmateriāla pašizmaksas aprēķināšana
13 Kokaudzētavas teritorijas organizācijas plāna izveidošana
14 Darba kalendārā plāna sastādīšana
15 Sēšanas un pārskološanas shēmu izveidošana
16 Kursa projekta nodošana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne obligātajā daļā.

Pamatliteratūra

1. Mangalis I. Meža kokaudzētavas. Meža atjaunošana: Metodiski norādījumi. Jelgava: LLU, 1994. 39 lpp.
2. Meža rokasgrāmata. Rīga: Elektrības institūts, 1998. 218 lpp.

Papildliteratūra

1. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada). Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petījumi/
2. The Container Tree Nursery Manual (CTNM). Lejuplādejams: http://www.rngr.net/publications/ctnm

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355
3. Seed Testing international ISTA News Bulletin. lejuplādējams: http://www.seedtest.org

Piezīmes

Priekšmets iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā,6.semestrī.