Kursa kods MežZ2042

Kredītpunkti 3

Meža atjaunošana un selekcija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Kurss ietver platības un augsnes sagatavošanas tehnoloģiju un tehnikas analīzi, atjaunošanas veidu, to pielietošanas kritēriju analīzi kontekstā ar izvirzīto meža atjaunošanas mērķi. Analizēta koku sugu mistrojuma, kultūru biezuma un stādāmateriāla ģenētiskās un fizioloģiskās kvalitātes ietekme uz atjaunošanas sekmēm, ietverto arī pamatinformāciju par meža selekciju un tās rezultātiem. Izklāstīti nozīmīgākie paņēmieni kultūru aizsardzībā pret biotiskiem un abiotiskiem faktoriem un kopšanā, iespējas nodrošināt augstu oglekļa piesaisti un veicināt audžu adaptācijas spējas, noturību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa ietveros studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem meža atjaunošanas un apmežošanas aspektiem, pielietojamo tehniku un tehnoloģijām, kā arī meža selekcijas pamatus. Kursu beidzot studenti ir kompetenti pamatoti izvēlēties dažādām situācijām piemērotāko meža atjaunošanas veidu, sugu sastāvu, stādmateriāla veidu, biezumu, agrotehnisko kopšanas režīmu, prot novērtēt stādmateriāla un kultūru aizsardzības pasākumu izpildes kvalitāti. Studenti prot raksturot selekcionēta stādmateriāla izmantošanas nozīmi, meža atjaunošanas saikni ar oglekļa piesaisti meža ekosistēmā un mežaudžu adaptācijas potenciālu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža atjaunošanas veidi, to pielietošanas nosacījumi, izplatība
2 Koku sugas un to mistrojums: izvēle, pamatojums, izveides paņēmieni, tipi
3 Jaunaudžu biezums: izvēle, ietekmējošie faktori, izveides paņēmieni
4 Platības un augsnes sagatavošana jaunaudžu ierīkošanai
5 Jaunaudžu ierīkošanas metodes, to izvēles pamatojums
6 Meža selekcijas pamatprincipi, reuzltāti un to pielietojums praksē
7 Meža sēšana: pielietojamība, augsnes apstrādes veidi, tehnika
8 Meža stādīšana: nosacījumi, augsnes apstrādes veidi, pielietojamā tehnika. Stādīšanas sezona un veidi
9 Dabiskās atjaunošanas veicināšana: pamatojums, metodes
10 Stādāmais materiāls: ģenētiskā un fizioloģiskā kvalitāte, veidi, sagatavošana stādīšanai.
11 Jaunaudžu aizsardzība pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi
12 Agrotehniskā un jaunaudžu kopšana: pamatojums, metodes, tehnika
13 Meža atjaunošanas loma meža oglekļa bilancē
14 Lauksaimniecības zemju apmežošana, plantāciju ierīkošana
15 Klimata izmaiņu potenciālā negatīvā ietekme uz meža kultūrām: abiotiskie un biotiskie faktori
16 Meža kultūru adaptācijas vecināšanas iespējas. Introdukcija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Baumanis I., Jansons Ā., Neimane U. Priede: selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā. Daugavpils: Saule, 2014. 325 lpp.
2. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera,2009. 80 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera, 2006. 220 lpp.
4. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: etcetera, 2004. 455 lpp.

Papildliteratūra

1. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: etcetera, 2005. 213 lpp.
2. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change. A Global Assessment Report. 2009. [tiešsaiste]. Helsinki. IUFRO World Series Volume 22. 224 p. ISBN 978-3-901347-80-1. [skatīts 16.04.2015.] Pieejams: www.iufro.org/download/file/4485/4496/Full_Report_pdf/
3. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne. ISSN 1407-270X
2. BalticForestry. ISSN 1392-1355
3. Scandinavian Journalof Forest Research. ISSN 0282-7581

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības balkalaura studiju programmas Mežinženieris obligātajā daļā pilna un nepilna laika studentiem.