Kursa kods MežZ2040

Kredītpunkti 2

Ainavu veidošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Līga Liepa

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar ainavas jēdzienu un ainavas kompozīcijas pamatiem; apmežošanas, kailciršu, mežmalas dizainu, rekreācijas objektu un taku projektēšanu meža ainavā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: pazīt un pielietot ainavu kompozīcijas elementus,aprakstīt esošo ainavu, definēt apmežojuma un takas izveides mērķus.
• Prasmes: izmantot ainavas dizaina paņēmienus apmežošanā, mežmalas, atpūtas vietu un taku projektēšanā, analizēt un izmantot pieejamo informāciju.
• Kompetence: izvēlēties piemērotus risinājumus apmežošanas un mežmalas projektēšanā, plānot taku maršrutus un sniedzamo informāciju, atkarībā no mērķauditorijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ainavas jēdziens. Latvijas ainavas raksturojums. Ainavu klasifikācija.
2 Ainavas kompozīcijas elementi. Dizaina principi.
3 Ainavas estētiskā plānošana
4 Ainavas ekoloģiskā plānošana
5 Meža ainavas un kailciršu dizains dažāda reljefa apstākļos
6 Detalizēts mežmalas dizains. Apmežojamo platību izvēles kritēriji
7 Rekreācija mežos. Mežu piemērotība dažādiem rekreācijas veidiem
8 Rekreācijas slodzes. Atpūtnieku plūsmas regulēšanas iespējas mežos
9 Veselības un aktīvās atpūtas takas. Mācību un izziņas takas
10 Taku ierīkošana un uzturēšana. Takas un apkārtējās ainavas veidošana
11 Cilvēku uztveres īpatnības un to izmantošana mācību taku veidošanā.
12 Atpūtas mežu apsaimniekošana un atjaunošana. Kopšanas un izlases cirtes, un stādījumi atpūtas mežos.
13 Pilsētas meži. To apsaimniekošana un rekreācijas plānošana.
14 Trokšņa un skaņu izplatība un ierobežošana ainavā.
15 Ekosistēmu procesu novērtēšana un populāciju dinamika meža ainavā.

16 Vairāku ekosistēmu mijiedarbība ainavā. Krastmalu mežu funkcijas un nozīme.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

3 kontroldarbi: Meža ainavas veidošana; mežu labiekārtošana rekreācijas vajadzībām; mācību un atpūtas takas;
Ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Bels S. Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests, 2000. 76 lpp.
2. Robinson N. The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing Company, 2004 Ir LLU FB datubāzē eBook Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=269792&site=eds-live&scope=site
3. Bell S., Apostol D. Designing sustainable Forest Landscapes. London; New York: Taylor & Francis, 2008.
4. Melluma A., Lūkins M. Lauksaimniecības zemju apmežošana. Latvijas vides aizsardzības fonds, meža īpašnieku konsultatīvais centrs. 30 lpp.
5. Pijanowski et al. Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape. Bioscience, No.61, 2011, p.203-216.

Papildliteratūra

1. Konijnendijk C., Nilsson K., Randrup T.B., Schipperijn J. Urban Forests and Trees. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.
2. Emsis I., Tuktēns J. Atpūtas mežu labiekārtošana un atveseļošana. Rīga: Lat ZTIZPI, 1988. 64 lpp.
3. Morton E. Ecological Sources of Selection on Avian Sounds. The American Naturalist, No.109, 1975, p.17-34.
4. Summers P. D., Cunnington G. M., Fahrig, L. Are the negative effects of roads on breeding birds caused by traffic noise?. Journal Of Applied Ecology, No. 48(6), 2011, p.1527.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ward J. V., Tockner K., Arscott D. B., Claret C. Riverine landscape diversity. Freshwater Biology, No.47(4), 2000, p.517-539.
2. Allen T.D. Landscapes and Riverscapes: The Influence of Land Use on Stream Ecosystems. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, No.35, 2002, p.257-28.
3. Valuable broadleaved forests in Europe. Spiecker H., Hein S. (Eds.). EFI Research Reports, Vol. 22. Brill Leiden, Boston, USA. 2009.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskās studiju programmas "Mežzinātne"