Kursa kods MežZ2037

Kredītpunkti 2

Kokmateriālu transports

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ1016, Meža darbi un tehnika II

MežZ2045, Mežsaimniecības darbu mehanizācija II

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

MežZ4078, Mežierīcība

Kursa anotācija

Studiju kursā sniegti kokmateriāla transporta sistēmas pamatjēdzieni un tās attīstības tendences. Apskatīti auto transportlīdzekļu veidi un dalījums, kā arī toekspluatācijas īpašības. Analizēti autotransporta ritošā sastāva izmantošanas tehniski ekspluatatīvie rādītāji, kravu plūsmas, maršruti. Aplūkoti kravu veidi unkravu iekraušanas, izkraušanas darbi, tajos izmantotā iekraušanas, izkraušanas tehnika un iekārtas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem, kokmateriālu izvešanas autotransporta tehnoloģisko aprīkojumu un transportdarbu organizāciju,
• Prasmes izmantot teorētiskās zināšanas kokmateriāla transporta procesa analīzē, plānošanā un organizēšanā, lai ar mazākām izmaksām, laikā un atbilstošā kvalitātē nodrošinātu patērētājus ar kokmateriāliem.
• Kompetence darbam par mežizstrādes iecirkņa meistaru vai loģistikas speciālistu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Transporta sistēmas pamatjēdzieni.
2 Transporta sistēma Latvijā un Eiropā.
3 Transporta veidi un to īpatnības.
4 Transportlīdzekļu klasifikācija.
5 Kravas automobiļi.
6 Autovilcieni.
7 Specializētais ritošais sastāvs. 1.kontroldarbs.
8 Kravas, to klasifikācija.
9 Transporta process un ritošā sastāva izmantošanas ekonomiskie rādītāji.
10 Kravu iekraušanas un izkraušanas darbi.
11 Kravu iekraušanas un izkraušanas mašīnas un mehānismi.
12 Satvērējierīces. 2.kontroldarbs.
13 Ritošā sastāva kustības organizēšana.
14 Konteineru kravu pārvadāšana.
15 Vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi.
16 Autotransporta ekonomika. 3.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt aizstāvētiem visiem praktiskiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotam eksāmenam. Ja visi kontroldarbi uzrakstīti ar vērtējumu 6 balles un vairāk, studenti var iegūt akumulējošā eksāmena vērtējumu, kā vidējo no kontroldarbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Truslis V. Specializētais ritošais sastāvs. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 100. lpp.
2. Birzietis, G., Kunkule, D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Johnson J.C., Wood D.F. Contemporary transportation. 5th ed. Upper SaddleRiver; NJ: Prentice-Hall International, 1996. 603 p.

Papildliteratūra

1. Drēska, A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei. Jelgava: LLU, 2011. 43 lpp.
2. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.