Код курса MežZ1007

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Andrejs Dreimanis

Учебная литературa

1. Dreimanis A. Putnu kārtu apskats. Jelgava: LLU, 1999. 43 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu morfoloģiskās pazīmes. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 28 lpp.

Дополнительная литература

1. Dreimanis A. Dzīvnieku ietekme uz ekosistēmām un tās vērtējums. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 11 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu dzīves sezonālās parādības un ekoloģiskā piemērošanās. Jelgava: LLU, 2002. 16 lpp.
3. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx Ir LLU FB
2. Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0537.