Kursa kods Meha4013

Kredītpunkti 2

Teorētiskā mehānika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareTeorētiskā mehānika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt teorētiskās mehānikas galvenos pamatprincipus, kas pilnībā ļauj spriest par dažādu rūpniecisku konstrukciju, agregātu un inženiertehnisku būvju konstruktīvo izpildījumu un drošumu. Studenti apgūst spēku aprēķinu metodes statiskajās konstrukcijās, materiālo objektu mehāniskās kustības un to stāvokļu izpēti, kā arī ķermeņu kinemātisko parametru noteikšanu un kustības diferenciālvienādojumu sastādīšanu. Attīstīt loģisko domāšanu un veidot zināšanu bāzi tehnisko disciplīnu apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot spēku projicēšans metodi un prot sastādīt līdzsvara vienādojumus, kā rezultātā tiek aprēķinātas konstrukciju balstu reakcijas. Zina noteikt ķermeņu kustības ātrumu un paātrinājumu.
• Prasmes - prot abstrahētā un analītiskā veidā apskatīt dažādu cietu ķermeņu un konstrukciju stāvokli un iedarbi uz citām mehāniskām sistēmām.
• Kompetence - spēja izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, kā arī tehniski inovatīvu procesu izgudrošanā un īstenošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Statikas pamatjēdzieni.
2 Balsti un balstu reakcijas.
3 Plakniskas saejošu spēku sistēmas līdzsvars.
4 Telpiskas saejošu spēku sistēmas līdzsvars.
5 Spēka moments pret punktu. Spēkpāris.
6 Plaknē izskaisītu spēku sistēmas līdzsvars. Ķermeņa līdzsvars. Ķermeņu sistēmas līdzsvars.
7 Kopnes.
8 Slīdes berze. Rites berze.
9 Ķermeņu sistēmas līdzsvars ievērojot berzi.
10 Smagumcentrs. Stabilitāte.
11 Materiāla punkta kinemātika. Kustības uzdošanas veidi. Cieta ķermeņa kinemātika.
12 Rotācijas kustības pārvadi.
13 Salikta kustība.
14 Materiāla punkta dinamika. Dinamikas pamatuzdevums.
15 Darbs un jauda.
16 Kinētiskās enerģijas izmaiņas teorēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi iegūst, izpildot un aizstāvot patstāvīgo darbu uzdevumus - 50% un kontroldarbus - 50%.

Pamatliteratūra

1. Dobelis H. Tehniskā mehānika [tiešsaiste]. RTU, Liepājas filiāle, 2007. [Skatīts 12.10.2011.]. Pieejams: http://old.lvt.lv/viewpage.php?page_id=66
2. Kabus K. Mechanik und Festigkeitslehre. 5. Auflage, München Wien: Carl Hanser Verlag , 2003. 351 S.
3. Muvdi B.B., Al-Khafaji A.W., McNabb J.W. Statics for engineers. Bradley University, 1996.
4. Müller W.H., Ferber F. Technische Mechanik für Ingenieure. 4. aktualisierte Auflage, Fachbucherverlag Leipzig: Carl Hanser Verlag, 2011. 538 S.

Papildliteratūra

1. Kepe O.,Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577 lpp.
2. Teorētiskā mehānika piemēros. O. Kepes redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1976. 647 lpp.
3. Teorētiskās mehānikas uzdevumi. O. Kepes un J. Vības red. 1.izd. Rīga: Zvaigzne, 1989. 479 lpp.
4. Kabus K. Mechanik und Festigkeitslehre. Aufgaben, 5. Auflage, Carl Hanser Verlag: München Wien, 2003. 276 S.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātajā daļā.