Kursa kods Meha2004

Kredītpunkti 2

Lietišķā mehānika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareLietišķā mehānika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Māris Gailis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par konstrukciju izturības, stinguma un noturības aprēķiniem, mašīnu elementiem, to izvēles un izturības aprēķiniem, attīsta inženierdomāšanu, mācās pamatot konstrukcijas racionālu izveidojumu, balstoties uz pieredzi un teoriju, pielietot iegūtās zināšanas izstrādājumu dizaina izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izprot mehānisko elementu izvēles principus un izturības noteikšanas kritērijus.
• Prasmes - pielietot iegūtās zināšanas inženierdomāšanas jaunradei; pielietot esošās un meklēt jaunas idejas.
• Kompetence - spēj projektēt un izstrādāt produktus, kuri satur mehāniskos elementus, ievērojot nozares standartus un tehniskos noteikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Statikas galvenie jēdzieni, slodzes, balsti un balstu reakcijas.
2 Ārējie un iekšējie spēki konstrukcijas elementā.
3 Šķēluma metode iekšējo spēku faktoru noteikšanai.
4 Iekšējo spēku faktoru novērtējums, epīras.
5 Stieņa pamatslogojuma veidi - stiepe, spiede, vērpe, bīde, liece, ļodze.
6 Spriegumu un deformāciju noteikšana stiepē un spiedē, stiprības kritēriji.
7 Huka likums, Puasona koeficients.
8 Normālie un bīdes spriegumi liecē.
9 Mehāniskie pārvadi – siksnas, ķēdes, zobrati.
10 Asis un vārpstas
11 Ritgultņi.
12 Vītņu savienojumi.
13 Kniedēti savienojumi.
14 Metināti savienojumi.
15 Tolerances.
16 Savienojumi ar uzspīli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem patstāvīgo darbu uzdevumiem un sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Noslēguma pārbaududījums - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L.Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3. Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design. 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

1. An introduction to mechanical engineering. M. Clifford et al. Abingdon, Oxon: Hodder Education, 2009. 512 p.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss specializācijai Koka/metāla tehnoloģijas un dizains TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”.