Kursa kods Medi6010

Kredītpunkti 2

Uzturzinātne

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir ievadīt studentus patstāvīgās pētniecības darbā, izstrādājot kursa darbu izvēlētajā veselības zinātnes, pārtikas zinātnes, medicīnas zinātnes u.c. radniecīgās zinātnēs saistībā ar uzturzinātnes problemātiku. Kursa darbs sastāv no pētījuma tēmas izvēles un pamatojuma, mērķa un uzdevumu izvirzīšanas, teorētiskā literatūras apskata un eksperimentālās daļas plānojuma (pētījuma procesa organizācija, datu ieguves un analīzes metodes), zinātniskās diskusijas katra individuāla zinātniskā pētījuma jautājumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, maģistranti iegūst izpratni par pētījumu veikšanas organizāciju, izpratni patstāvīgā pētniecībā uzturzinātnes problēmās, kas ietver pētījuma tēmas izvēli un pamatojumu, mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, pētījuma jautājumu formulēšanu, pētījuma datu ieguves un analīzes metodes izvēli, zinātniskās literatūras studijas, zinātniskā pētījuma uzrakstīšanu un noformēšanu, kompetence pētījuma prezentācijas un diskusijas prasmēs atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba uzturzinātnē vai tai radnieciskajās zinātnēs prasības un izstrādes organizācija.
2 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
3 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
4 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
5 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
6 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
7 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
8 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
9 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
10 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
11 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
12 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
13 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
14 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
15 Patstāvīgais darbs un individuālās konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.
16 Kursa darba aizstāvēšana un zinātniskā diskusija par pētījuma tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa kopējo vērtējumu veido rakstiski iesniegtā kursa darba izvērtējums (50%), un prezentācija (50%) kopējā maģistrantu un darba vadītāju seminārā.

Pamatliteratūra

1. Noslēguma darba (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība. LU, 2006.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. http:/www.llu.lv/getfile.php?id=39694
3. Skudra L. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Jelgava: LLU, 2004. 17 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

. Journal of Food Technology Published by Medwell Journals. ISSN (printed): 1684-8462. ISSN (electronic): 1993-6036.
2. Journal of European Society of Clinical Nutrition.

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.