Kursa kods Mate4029

Kredītpunkti 1

Matemātika III-2

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareDiferenciālvienādojumi

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Svetlana Atslēga

Dr. math.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts tādu matemātisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai, kas nepieciešami turpmāko speciālo priekšmetu studēšanai. Kursā tiek apgūti vienkāršākie pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par diferenciālvienādojumiem;
• prasmes atrisināt pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumus;
• kompetence: matemātiskās domāšanas, matemātikas zīmju valodas lietošanas, problēmrisināšanas, spriešanas, modelēšanas, lietot matemātiskos rīkus, kā arī komunikācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Parasto diferenciālvienādojumu pamatjēdzieni.
2 Parasto diferenciālvienādojumu pamatjēdzieni.
3 Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem.
4 Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem.
5 Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem.
6 Lineāri pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
7 Lineāri pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
8 Lineāri pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
9 Otrās kārtas diferenciālvienādojumi.
10 Diferenciālvienādojumu kārtas pazemināšana.
11 Diferenciālvienādojumu kārtas pazemināšana.
12 Lineāri homogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
13 Lineāri homogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
14 Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
15 Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
16 Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotai ieskaitei

Pamatliteratūra

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 527 lpp.
2. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 396 lpp.
3. Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 331 lpp.

Papildliteratūra

1. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006, 367 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijās.