Kursa kods Mate3019

Kredītpunkti 1

Automatizētās projektēšanas pamati II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsAtbildīgā struktūrvienība
Matemātika16844Būvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Atis Dandens

Profesionālais maģistrs būvniecībā

Priekšzināšanas

Arhi1013, Būvgrafika II

Arhi1025, Būvgrafika

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

BūvZ2056, Būvmateriāli I

BūvZ3087, Būvmateriāli II

Papildliteratūra

1. Tekla Campus.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris”;
2. Žurnāls “Latvijas Būvniecība”.

Piezīmes

Obligāts kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammas Tekla Structures pielietojumu būvkonstrukciju projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti spēj izveidot modeli Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) datorprogrammā Tekla Structures – laboratorijas darbi, ieskaites darbs.

Kursa plāns

1. Ievads.

2. Tekla Structures:
2.1. Ievads;
2.2. Darbs ar asīm;
2.3. Pamatu modelēšana;
2.4. Betona kolonnu modelēšana;
2.5. Betona siju modelēšana;
2.6. Betona plātņu modelēšana;
2.7. Tērauda detaļu modelēšana;
2.8. Tērauda savienojumu modelēšana;
2.9. Informācija par modeļa pārvaldību;
2.10. Rasējumu izveide.

3. Patstāvīgi izstrādāto ieskaites darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāts un aizstāvēts ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ieskaites darbs:
Tekla Structures – modelis atbilstoši ieskaites darba uzdevumam un laboratorijas darbu apjomam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites darbs tiek novērtēts ar punktiem.

Pamatliteratūra

1. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) ADOPTION AND IMPLEMENTATION: INTERACTION BETWEEN BIM USERS AND NON-BIM USERS, Ngoc Quyet Le, Michael Er, Shankar Sankaran, ISEC PRESS, 2018;
2. MANAGING DESIGN PROJECTS: METHODS AND POSSIBLE IMPROVEMENTS USING BIM, Hisham Abou-Ibrahim, Farooh Hamzeh, ISEC PRESS, 2018;
3. BIM handbook: A guide to building information modelling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers, Rafael Sacks, Charles Eastman, Chang Lee, Paul Teicholz, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018
4. Building Information Modelling (BIM) standardization, Poljansek Martin, Luxembourg: Publications Office, 2017;