Kursa kods MašZ5030

Kredītpunkti 2

CNC darbgaldi

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu ciparvadības darbgaldu vadībā, griešanas režīmu izvēlē, koordinātu atskaites sistēmām un nulles punktiem, CNC vadības programmu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par CNC darbgaldu vadības principiem;
• Prasmes - izstrādāt CNC darbgaldu apstrādes programmas un veikt detaļu izgatavošanu;
• Kompetence - novērtēt izstrādāto CNC dargbgaldu vadības programmu priekšrocības un nepilnības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba drošība darbā ar CNC darbgaldiem;
2 Koordinātu asis un atskaites sistēmas.
3 CNC programmas saturs, apstrādājamās sagataves bāzēšana, bāzes izvēle.
4 G un M kodu nozīme ciparvadības darbgaldu programmas izveidē
5 Līniju un līkņu, urbumu un kontūru veidošana. Pamata ciklu izmantošana.
6 Sastādītās programmas simulēšana un programmas koriģēšana.
7 Ciparu vadības CNC darbgaldu instrumentu un palīgierīču sagatavošanu darbam;
8 Ciparu vadības CNC darbgalda sagatavošana tehnoloģiskam procesam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Izstrādāti praktiskie darbi;
- ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
- kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10...15 % no kopskaita.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp. 2. Programming Workbook. HAAS AUTOMATION, INC.2800 Sturgis Rd. Oxnard, CA 93030. June 2006. 400 p. 3. Smid P. CNC Programming Handbook: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Edition 3. Industrial Press, Inc. 600 p.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp. 2. Сафин В.Н. Основы программирования фрезерных станков ЧПУ: учобное пособие к лабораторным работам. Челябинск: Издателский центр ЮУрГУ, 2012. 34 с. 3. CNC Programming Handbook. 3rd edition. New York, NY, USA: Industrial Press, Inc., 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Obl. izvēles kurss TF akadēmiskās maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne.