Kursa kods MašZ5004

Kredītpunkti 2

Ergonomika un dizains

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Dod priekšstatu par skaisto lietu pasaulē, palīdz izprast cilvēka uztveres īpatnības un, balstoties uz tām, apgūt mašīnu mākslinieciskās konstruēšanas un interjera veidošanas principus. Studējošie apgūst cilvēka antropoloģiskos parametrus un ergonomiskās prasības lietu, mašīnu un vadības sviru konstruēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Studējošie iegūst padziļinātas zināšanas par cilvēka apkārtējās vides uztveres principiem. Iegūst zināšanas par kompozīcijas principiem un ergonomiskajām prasībām, kas balstītas uz cilvēka antropoloģiskajām īpašībām.
• Prasmes. Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas interjeru un tehnisku ierīču dizaina veidošanā. Spēj novērtēt lietu ergonomiku un veidot projektus atbilstoši ergonomikas prasībām.
• Kompetence. Maģistranti spēj patstāvīgi kritiski analizēt sarežģītu inženiertehnisko sistēmu dizainu, noteikt to ergonomiskumu. Maģistranti spēj pamatot pieņemtos lēmumus, integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas, lai izstrādātu inženiertehnisku iekārtu dizainu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dizaina vēsture
2 Telpiskās vides uztvere
3 Kompozīcijas pamati, kompozīcijas kategorijas, īpašības un kvalitātes
4 Kompozīcijas līdzekļi, kompozīcija plaknē, akcents
5 Proporcijas un proporcionēšana, mērogs un samērs, kontrasts
6 Krāsu mācība
7 Mākslinieciskās konstruēšanas principi tehnikā
8 Formu vēsturiskā veidošanās, formas morālā novecošana, stils un mode tehnikā
9 Mašīnu un darbgaldu kompozīcijas analīze
10 Vadības paneļi un pultis
11 Interjera veidošanas principi
12 Ergonomikas pamatprincipi
13 Cilvēka antropoloģiskās īpašības
14 Mašīnu un darbgaldu vadības ergonomika
15 Ergonomiskās prasības rūpnieciskā interjera veidošanai
16 Vizuālās informācijas noformēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgais darbs: mašīnas, mēriekārtas vai vadības paneļa dizaina risinājums un interjera projekts atbilstoši telpas funkcijām. Patstāvīgā darba rezultāti jāprezentē un jāaizstāv pēdējo praktisko nodarbību laikā.
Sekmīgi jāizpilda praktisko darbu uzdevumi kompozīcijas pamatos un vizuālās informācijas noformēšanā.
Kursa vērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bürdek B.E. Design: History, Theory and Practice of Product Design. Birkhäuser Basel; 1 edition, 2005, 544 p.
2. Bridger R. S. Introduction to ergonomics. CRC Press, 2008. 776 p.
3. Loewy R.. Industrial Design. New York ; London : Overlook Duckworth, 2007. 256 p.
4. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne, 2001. 127 lpp.

Papildliteratūra

1. Design Secrets: Products: 50 real-life projects uncovered. Gloucester, MA: Rockport Publishers, 2003. 208 p.
2. Cushman W.H, Rosenberg D.J.. Human Factors in Product Design. Publisher: Elsevier Science Pub Co, 1991.
3. Kundziņš M.. Dabas formu estētika. Bionika un māksla.Rīga: SIA Madris, 2004. 167 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

"Dizaina Studija" Interneta resurss http://www.hc.lv/literatura/zinas/zurnals-dizaina-studija

Piezīmes

Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra studiju izvēles daļā.