Kursa kods MašZ4059

Kredītpunkti 2

Mašīnbūves tehnoloģija

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4034, Metālapstrādes mašīnas I

MašZ4035, Metālapstrādes mašīnas II

MašZ4041, Mašīnbūves tehnoloģija II

MašZ4057, Mašīnbūves tehnoloģija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar mašīnu detaļu, mezglu un mašīnu izgatavošanas tehnoloģisko procesu, tā atsevišķiem elementiem, izpildes secību, kontroli, konservēšanu, uzglabāšanu. Studenti gūst iespēju izmantot iepriekš iegūtās zināšanas konkrēta uzdevuma izpildeii

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par mašīnu detaļu, mezglu un mašīnu izgatavošanas procesa sastāvdaļām, variantu izvēles principiem
• prasmes no vairākiem iespējamiem tehnoloģiskiem risinājumiem izvēlēties optimālāko un pierādīt tā priekšrocības
• kompetence par mašīnbūves procesiem, to nozīmi izstrādājumu izgatavošanas algoritma izstrādāšanā un kvalitātes nodrošināšanā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izstrādājuma rasējuma izveide programmatūrā Solid Work
2 Izstrādājuma un tā detaļu tehnoloģiskuma izvērtējums
3 Tehnisko noteikumu izstrādāšana
4 Sagatavju materiāla un veida izvēle, varianta izvēles pamatojums
5 Pamatdatu kartes izveidošana
6 Izstrādājuma izgatavošanas tehnoloģiskā maršruta izstrāde
7 Detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu izstrāde
8 Uzlaižu, pielaižu un sēžu aprēķini atsevišķiem apstrādes veidiem
9 Mehāniskā apstrāde, izmantojot Master Cam programmmatūru
10 Termiskās apstrādes veidu un režīmu izvēle
11 Slīpēšanas, honēšanas un citu galīgās apstrādes metožu pielietošana
12 Precizēto griešanas režīmu aprēķini
13 CNC vadības sistēmu izmantošana mašīnbūvē
14 Darbietilpības un ekonomiskuma izvērtējums
15 Izstrādājumu kontroles tehnoloģijas izstrāde
16 Izstrādājumu konservēšanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design. North American Edition / Edition 2,2009-959 pp.
EBSCOhost ebook datubāzē 2007. g.:
Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design [e-book]. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007. [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2018.] Pieejams: ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=187430&site=ehost-live&scope=site
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 pp.
3. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). 2006. 863 pp.
4. Robert L. Norton/ Design of Machinery with Student Resource DVD / Edition 5,2011.-612 pp.

Papildliteratūra

1. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering Vol. 1. Fundamentals. Verlag Stahleisen. Dusseldorf 1992. 737 pp.
2. Encyclopedia of materials: Science and Technology/ edited by K.M.Jurgen Buchow ... [et al.] Volume 1. Till 10., 2001., Elsevier Science Ltd, 9913 pp.
3. G. Vērdiņš, I. Dukulis. Materiālu mācība.- Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. - Pearson Prentice Hall, 2010. 1176 pp.
2. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligātais kursa projekts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana".