Kursa kods MašZ4058

Kredītpunkti 4

Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ3036, Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains I

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiiem, iekārtām un instrumentiem;
• Prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvērlē;
• Kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Griešanas process un tā parametri. Apstrādes veidi. Kustības apstrādē griežot. Sagataves virsmas.
2 Griezējinstrumentu ģeometrija: plaknes, virsmas, leņķi. Leņķu lielums un ietekme uz apstrādes procesu.
3 Griezējinstrumentu darba apstākļi un prasības griezējinstrumentu materiāliem.
4 Ātrgriezējtērauds, tā īpašības un pielietojums. Marķēšana pēc EN un LV standartiem.
5 Metālkeramiskie un minerālkeramiskie griezējinstrumentu materiāli. To īpašības un pielietojums.
6 Īpaši cietie griezējinstrumentu materiāli: sintētiskie dimanti un kubiskais bora nitrīts.
7 Griezējinstrumentu izvēle atbilstoši ISO rekomendācijām. Pielietojums.
8 Metālapstrādes griežot fizikālie pamati. Siltuma rašanās, uzķepums, skaidas sarukums, virsmu uzkalde.
9 Materiāla pretestība griešanai, griešanas spēki un to noteikšana. Pieļaujamais griešanas ātrums.
10 Metālgriešanas mašīnu klasifikācija, precizitātes klases, piedziņa. Rotācijas ātrumu rindas.
11 Virpošanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
12 Urbšanas, paplašināšanas un izrīvēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
13 Frēzēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas. Frēzēšanas procesa kinemātika un dināmika.
14 Ēvelēšanas, tēšanas un caurvilkšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
15 Metālu abrazīvā apstrāde. Slīpripu uzbūve un marķēšana. Slīpēšanas darbi un mašīnas.
16 Specifiskie apstrādes veidi un to pielietojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs un savlaicīgi nokārtoti laboratorijas darbi. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Pārbaudes veids - Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Sage Publications, Ltd. ISSN: 0954-4062 (print). ISSN: 2041-2983 (online) Pieejams Sage: http://intl-pic.sagepub.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" koka/metāla tehnoloģijas un dizains specialtātei