Kursa kods MašZ4056

Kredītpunkti 2

Hidraulika un hidropiedziņa II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Meha4009, Teorētiskā mehānika II

Kursa anotācija

Studiju kursā, balstoties uz fluīdu mehānikas pamatlikumiem, apgūst galveno hidroagregātu, regulējošo ierīču konstrukcijas, funkcionālo nozīmi, darbības principus, hidropiedziņas projektēšanas iemaņas un aprēķinu metodiku atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot statisko (tilpumisko) un dinamisko hidroiekārtu uzbūvi, darbību un pielietojuma iespējas – Laboratorijas darbi. Prasmes - orientējas hidropiedziņas shēmas shematiskajos attēlos, novērtē statisko un dinamisko hidrosistēmu darbību, izprot shēmā izmantoto aparātu funkcijas, pielietojamību un darbību, prot organizēt apkalpošanas darbus – Laboratorijas darbi. Kompetence - izvēlas aparatūru, pamato izvēli un attiecīgajiem ekspluatācijas apstākļiem projektē dažādu mehānismu un mašīnu locekļu hidropiedziņu, risina hidropiedziņas tehnisko apkopju jautājumus bezatteikuma darbības nodrošināšanai – Mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Hidrauliskās piedziņas veidi un regulējošo ierīču vadības metodes.
2. Hidropiedziņas iedalījums.
3. Vienkāršas hidropiedziņas shēmas. Vārsti. Laboratorijas darbs: Vārstu izpēte.
4. Darba šķidrumi, to raksturotāji, uzstādītās prasības.
5. Sadalītāji - uzbūve, uzdevumi, galveno parametru izvēle un aprēķini. Laboratorijas darbs: Sadalītāji.
6. Ātruma regulēšanas paņēmieni.
7. Hidropiedziņas analīze atkarībā no droseļu slēguma shēmā.
8. Ātruma regulatori, to uzbūve un pielietojums. Laboratorijas darbs: Ātruma droseļregulēšana.
9. Hidroficētās sekotājiekārtas - manipulatori.
10. Hidrodzinēju sinhronizēšana un speciālo elementu slēgumi shēmā.
11. Proporcionālā hidropiedziņa.
12 Proporcionālās hidropiedziņas shēmas uzbūves analīze, hidropiedziņas aprēķinu pamatlikumi.
13. Sūkņa izvēle, projektējot hidropiedziņu. Laboratorijas darbs: Zobratu sūkņi. Laboratorijas darbs: Virzuļsūkņi.
14. Piedziņas jaudas aprēķins.
15. Hidropiedziņas diagnostika.
16. Hidropiedziņas projektēšanas pamatprincipi. Laboratorijas darbs: Palīgaparatūras izvēle.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Eksāmenu students kārto pēc izpildīta un aizstāvēta patstāvīgā darba, un aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Mājas darbs: Hidrauliskās piedziņas projektēšana – 24 h.
2. Laboratorijas darbu datu apstrāde – 24h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauts aizstāvētā mājas darba un aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumi.

Pamatliteratūra

1. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, 2005. 183 lpp.
2. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. B. v.: b. i., 2002. 64 lpp.
3. Mežs. A., Vizbulis J. Tilpuma hidropiedziņa. 1. lekcija. LLU. Jelgava, 2009. 65 lpp.
4. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.

Papildliteratūra

1. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika: pamatlīmenis. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. 2001. 283 lpp. Rīga: Festo, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Fluid Power Published by Fluid Power Net International (FPNI). ISSN: 1439-9776.
Pieejams arī: http://journal.fluid.power.net/index 1.html
2. Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Lauksaimniecības inženierzinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.