Kursa kods MašZ4050

Kredītpunkti 3

Metroloģija un tolerances

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst iemaņas mērinstrumentu iestatīšanā, to pārbaudīšanā, rādījumu nolasīšanā, iespējamo kļūdu novērtēšanā un mērījumu rezultātu apstrādāšanā. Iegūst zināšanas kā pareizi izvēlēties mērīšanas līdzekļus atkarībā no tehnoloģiskiem, konstruktīviem un ekonomiskiem faktoriem, pielietot statistiskās metodes detaļu precizitātes noteikšanā, izmantot datoru virtuālo mērinstrumentu veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: metroloģijas teorētiskie pamati, mērījumu rezultātu precizitātes likumsakarības un to ietekmējošie faktori, mērīšanas metožu teorētiskie pamati un mērinstrumentu darbības principi;par savstarpējās apmaināmības nozīmi mašīnzinātnēm tās pamatjēdzienus un definīcijas pēc starptautiskiem standartiem
• Prasmes: veikt tehniskos mērījumus, veikt mērinstrumentu kalibrēšanu un mērīšanas rezultātu kļūdu novērtēšanu; veikt mērījumu rezultātu analīzi;izmantot iegūtās zināšanas kopsalikuma un detaļu rasējumu noformēšanā
• Kompetence: atbilstoša mērinstrumenta un mērīšanas metodes izvēle un pamatojums; mērinstrumenta un mērīšanas kļūdu ietekmējošo faktoru analīzē, ģeometrisko parametru atbilstības novērtēšanā un risinājumu izvēlē,zmantot iegūtās zināšanas un prasmes jaunradē, projektēšanā un ražošanā jebkurā mašīnbūves nozarē

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehnisko mērījumu attīstības vēsture. Garuma mērs dažādos laikos un dažādās valstīs.
2 Tehniskās mērīšanas pamatjēdzieni mašīnbūvē.
3 Mērīšanas līdzekļu pamatveidi. Mērīšanas metožu klasifikācija.
4 Mērīšanas līdzekļu galvenie metroloģiskie raksturlielumi.
5 Mērīšanas kļūdu klasifikācija un raksturojums.
6 Universālo mērinstrumentu izvēle. Vienoto mērījumu nodrošināšana.
7 Mērījumu precizitātes nodrošināšana.
8 Plakanparalēlie garuma galamēri. Konstrukcija un tehniskās prasības.
9 Jēdziens par savstarpējo apmaināmību. SA būtība un tās nozīme tautas saimniecībā.
10 Funkcionālā savstarpējā apmaināmība. Pielaižu izvēles princips. Jēdziens par salāgojumiem.
11 Ģeometrisko parametru noviržu klasifikācija. Detaļu parametru novirzes.
12 Izmēru klasifikācija. Nominālizmēri un to rindas.
13 Virsmas formas un novietojuma savstarpējā apmaināmība.
14 Virsmas kvalitāte. Virsmas negludums un negluduma parametri.
15 Jēdziens par salāgojumiem un sēžām.
16 Sēžu izvēle. Sēžas ar garantētu spēli un uzspīlējumu, to pielietojums un izvēle.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas, semināru darbiem un mājas darbam tolerancēs. Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām. Par paveikto kārto eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
2. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. – Rīga: RTU, 2008. 242 lpp.
3. Šīrons E. Sarežģītu profilu parametru mērīšana. Rīga: Rīgas TU, 2011. 224 lpp.
4. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem / LLU: Sast. A. Čukure, J. Čukurs. Jelgava, 2000. 78 lpp.

Papildliteratūra

1. Measuring instruments Catalog. Mitutoyo, 2010/2011.
2. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāls / LLU: Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. Jelgava, 2011. 20 lpp.
3. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi kursa darbu izpildei / LLU: Sast. A. Čukure, I. Dukulis. Jelgava, 1991. 67 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Kvalitāte ISSN 1407-7671

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne pilna un nepilna laika studijās.