Kursa kods MašZ4042

Kredītpunkti 3

Ierīču un instrumentu izgatavošana

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar ierīču klasifikāciju, to bāzējošiem, vadošiem, iestatīšanas un palīgelementiem. Apskata speciālās darbmašīnu ierīces, štances, presformas, griezējinstrumentu stiprināšanas ierīces, montāžas un kontroles ierīces. Studenti apgūst ierīču izgatavošanas tehnoloģijas. Kurss ietver arī griezējinstrumentu klasifikāciju, izgatavošanas tehnoloģijas, mērinstrumentu izgatavošanas tehnoloģijas, ieskaitot arī sevišķi cietu materiālu izmantošanu, un tehnoloģisko procesu ekonomiskuma analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ierīču un instrumentu veidiem un to izgatavošanas tehnoloģijām;
prasmes ierīču un instrumentu konstruēšanā un izgatavošanas tehnoloģijas izstrādē;
kompetence par ierīču un instrumentu tipiem, izgatavošanu, racionālu to izvēli un lietošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Ierīču klasifikācija
2 Sagatavju bāzēšana
3 Sagatavju nostiprināšana
4 Ierīču bāzējošie, vadošie, iestatīšanas un palīgelementi
5 Speciālās darbmašīnu ierīces
6 Griezējinstrumentu stiprināšanas ierīces
7 Montāžas un kontroles ierīces
8 Instrumentu materiāli, to apstrādājamība
9 Instrumentu veidi
10 Griezējinstrumentu apstrādes tehnoloģijas
11 Ārējo virsmu apstrādes instrumentu izgatavošanas tehnoloģijas
12 Iekšējo virsmu apstrādes instrumentu izgatavošanas tehnoloģijas
13 Mērinstrumentu izgatavošanas tehnoloģijas
14 Ierīču un instrumentu termiskās apstrādes tehnoloģijas
15 Instrumentu asināšana, marķēšana un glabāšana
16 Tehnoloģisko procesu efektivitātes izvērtēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs nodarbībās;
savlaicīga laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana;
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Graham T. Smith. Cutting Tools Technology. London. Springer. 2008. 642 p.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.
3. Boge A. Vieweg Handbuch Maschinenbau - Wiesbaden: F.Vieweg Verlag. 2008. 1700 S.

Piezīmes

Obl. izvēle: TF profesionālās studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana".