Kursa kods MašZ4041

Kredītpunkti 2

Mašīnbūves tehnoloģija II

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar ražošanas tehnoloģijām, novērtē apstrādes rezultātā radušās neprecizitātes, izmēru izkliedi un analizē cēloņus. Studenti iepazīstas ar apstrādes precizitātes nodrošināšanas paņēmieniem, izmēru ķēžu aprēķinu metodiku, uzlaižu aprēķiniem, detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu projektēšanu un ekonomisko izvērtēšanu. Studenti apgūst ciparu vadības darbmašīnu pielietošanas specifiku, mašīnu salikšanas un izmēģināšanas tehnoloģijas, kā arī iepazīstas ar mašīnbūves attīstības tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: apgūst izmēru ķēžu un uzlaižu aprēķinu metodiku, apgūst ciparu vadības darbmašīnu vadības principus, apgūst mašīnu un mehānismu salikšanas tehnoloģijas.
Prasmes: prot aprēķināt izmēru ķēdes, uzlaižu lielumu, izstrādāt detaļu izgatavošanas tehnoloģija, rakstīt programmas ciparu vadības darbmašīnām, izstrādāt mašīnu salikšanas tehnoloģijas.
Kompetence: spēj pilnveidot esošās tehnoloģijas un produktus, spēj izvērtēt dažādus apstrādes variantus un atrast labākos tehnoloģiskos risinājumus dažādu detaļu izgatavošanai un mašīnu salikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Apstrādes tehnoloģijas ietekme uz detaļas virsmas īpašībām
2 Virsmas raupjums un precizitāte
3 Uzlaides mehāniskai apstrādei
4 Tehnoloģisko procesu ražīgums
5 Tehnoloģisko procesu ekonomiskums
6 Tehniskās normēšanas pamati
7 Bāzēšana, bāzes izvēle
8 Tehnoloģisko procesu iedalījums
9 Tehnoloģisko procesu projektēšanas secība
10 Mehāniskās apstrādes programmēšanas pamati
11 Vārpstu tipa detaļu izgatavošanas tehnoloģija
12 Korpusveida detaļu izgatavošanas tehnoloģija
13 Tehnoloģisko procesu tipizācija
14 Mašīnu salikšanas tehnoloģijas
15 Izmēru aprēķini salikšanas procesos
16 Mašīnbūves tehnoloģiju attīstības tendences

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāuzraksta individuālie kontroldarbi auditorijā;
savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Tschatsch Heinz. Applied Machining Technology. Germany, Dresden. Springer. 2009. 370 p.
3. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fischer, Haan-Gruiten : Verlag Europa Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.
2. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU. 2006. 270 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Obl. profesionālās bakalaura studijas programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.