Kursa kods MašZ4030

Kredītpunkti 3

Metālapstrāde I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Avotiņš

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiiem, iekārtām un instrumentiem;
• prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvērlē;
• kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lējumu ražošana. Vispārīgas ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu nozīme mašībūvē
2 Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Veidošanas materiāli, iekārtas un tehnoloģija.
3 Jaunākie lējumu ražošanas veidi: apvalkveidnes, izkausējamo modeļu veidnes, metālveidnes un spiedliešana.
4 Spiedienapstrādes teorētiskie pamati. Plastiskā deformācija, uzkaldes rašanās. Rekristalozācija.
5 Sagatavju karsēšana spiedienapstrādei. Nevēlamās parādības karsēšanā. Temperatūru intervāls.
6 ĪSpiedienapstrādes tehnoloģiskie procesi: velmēšana, vilkšana un presēšana.
7 Kalumu ražošana. Brīvā kalšana, darba rīki, iekārtas un tehnoloģija. Tilpumštancēšana. Lokšņu štancēšana.
8 Metālu metināšana. Metināto savienojumu veidošanās pamati. Metinātie savienojumi un šuves.
9 Dažādu metālu metināšanas tehnoloģiskās īpatnībasa un šuves veidošanās īpatnības
10 Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības.
11 Metināšana aizsarggāzēs. MIG/MAG un TIG procesi. Aizsargāzu ietekme un izvēle. Metināšanas stieple.
12 Metināšanas strāvas avoti, to ārējās raksturlīknes. Strāvas avotu izvēle un izmantošana.
13 Gāzmetināšanas process. Gāzes liesmas uzbūve un tipi. Gāzmetināšanas gāzes un tehnoloģija.
14 Metālu termiskā griešana ar plazmu.
15 Metālu termiskā griešana ar lazera staru.
16 Metālu lodēšana, lodēšanas materiāli un tehnoloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
kavēto nodarbību skaits nepārsniedzt 10...15 % no kopskaita.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J.. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.
3. Vērdiņš G., I. Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Pētersons O., J. Priednieks J.. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp.
2. Welding cutting General cataloge (Francija, angļu val.) SAF. 2004. 140 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Studiju kurss obligāts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana studentiem.