Kursa kods MašZ4006

Kredītpunkti 1.50

Mašīnu dinamika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu dinamika

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par mehānismiem, mašīnām un to iedalījumu, kā arī par mašīnagregātiem un to veidošanu. Kursā studenti apgūst mehānismu un mašīnu dinamiku, kas kalpo par bāzi mašīnu aprēķinos. Pārvadu mehānismu kinemātika un to sintēze ir pamats mašīnu projektēšanai. Vibroizolācijas problēmu izpratne ir nozīmīga sekmīgai mašīnu ekspluatācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina mašīnu un mehānismu uzbūves likumus un darbību. Zina mašīnagregātu īstenās kustības noteikšanas un nodrošināšanas teorētiskos pamatus. Pārzina mehānismu un mašīnu analīzes un projektēšanas grafiskās un analītiskās metodes – Laboratorijas darbi.. Prasmes - prot risināt mašīnu un mehānismu struktūras, kinemātisko, dinamisko parametru optimizācijas un mašīnu vibroaizsardzības problēmas – Laboratorijas darbi. Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšana – Laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mašīnagregāta dinamiskais modelis. Laboratorijas darbs: Inerces momenta eksperimentālā noteikšana.
2. Spēku reducēšana uz galveno locekli.
3. Masu reducēšana uz galveno locekli. Laboratorijas darbs: Reducētais berzes koeficients slīdgultņos.
4. Rotoru līdzsvarošana Mehānismu līdzsvarošana.. Laboratorijas darbs: Berze skrūves pārī.
5.Iekšdedzes dzinēja līdzsvarošana Laboratorijas darbs: Zobrata izgatavošana.
6. Mehāniskās svārstības.
7.Vibrāciju avoti. Laboratorijas darbs: Rotora statiskā līdzsvarošana.
8. Automobiļa vibroizolācija. Laboratorijas darbs: Rotora dinamiskā līdzsvarošana
9. Vibroaizsardzības metodes.
10. Operatoru sēdekļu vibroizolācija.
11. Aktīvo vibroizolātoru konstrukcijas.
12. Aktīvo vibroizolātoru konstrukcijas.
13. Izciļņu mehānismu sintēze.
14. Izciļņu mehānismu sintēze.
15. Mehānisko lielumu mērīšana.
16. Mehānismu modelēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Eksāmenu students kārto pēc izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu datu apstrāde – 36 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauti aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumi.

Pamatliteratūra

1. Rudņevs J. un Mazais J. Mehānismu analīze un sintēze. 1. studiju burtnīca. RTU: Ražošanas kvalitātes institūts, 2006. 65 lpp.
Pieejams http://omega.rtu.lv/rki/MMT-Gr1.pdf.

Papildliteratūra

1. Eckhardt, Homer D.Kinematic design of machines and mechanisms. New York: McGraw-Hill, 1998. 612 p.
2. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers, 1993. 797 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Theory of Mechanisms and Machines. A Scientific Electronic Journal.- http://tmm.spbstu.ru/english.html ISSN 2079-021X.
2. Machine design. - http://www.machinedesign.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās izglītības "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajās studiju programmās pilna un nepilna laika studijās.