Kursa kods MašZ4002

Kredītpunkti 1.50

Inženiergrafika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izzināt apkārtējo vidi veidojošās ģeometriskās formas un to savstarpējās attiecības, noskaidrot attiecīgās likumsakarības un pielietot tās praktisku uzdevumu risināšanā, sekmēt studējošā loģiski analītiskās domāšanas, vizuāli telpiskās uztveres un radošo spēju attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – saprot projicēšanas metodi. Zina pozīciju un metrisku uzdevumu risināšanas metodes. Pārzina pilnu un nošķeltu ģeometrisku virsmu un to izklājumu konstruēšanu – 1. un 2. mājas darbs, 2.kontroldarbs.

Prasmes – spēj izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas noformēšanu – 1.kontroldarbs un praktiskie darbi.

Kompetence – spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai – 1. un 2. mājas darbs, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Rasēšanas tehnika un rasējumu noformēšanas noteikumi.
2. Tehniskais raksts. Kompleksais rasējums. Projicēšanas metodes.
3. Punkta ortogonālās projekcijas.
4. Taisnes ortogonālās projekcijas.
5. Plaknes ortogonālās projekcijas.
6. Punkts un taisne plaknē.
7. 1.Kontroldarbs: ģeometrisko pamatelementu projekcijas.
8. Rasējuma pārveidošanas paņēmieni - projekciju plakņu maiņa.
9. Aksonometriskās projekcijas.
10. Prizmas šķelšana ar plakni.
11. Prizmas šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.
12. Piramīdas šķelšana ar plakni. Šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.
13. Cilindra šķelšana ar plakni.
14. Cilindra šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.
15. Konusa šķelšana ar plakni. Šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.
16. 2.Kontroldarbs: virsmas šķelšana ar plakni. Šķēluma laukuma patiesais lielums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Ieskaiti veido:
• izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktisko darbu rasējumi;
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.

Visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši praktiskajos darbos norādītajiem nosacījumiem. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas, praktisko darbu laikā.

1.mājas darbs – Piramīdas šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.

2.mājas darbs – Konusa šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu, mājas darbu un kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto praktisko darbu un mājas darbu atzīmēm.

Praktiskos darbus, mājas darbus un kontroldarbus novērtē saskaņā ar darbos noteikto vērtēšanas kārtību.

Students sekmīgu atzīmi par praktisko darbu un mājas darbiem iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 40% no darba izstrādes nosacījumiem.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Pamatliteratūra

1. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi TF un PTF nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2009.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010.

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātajā daļā.