Kursa kods MašZ3036

Kredītpunkti 5

Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiem, iekārtām un instrumentiem.
• Prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvēlē.
• Kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lējumu ražošana. Vispārīgas ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu nozīme mašīnbūvē.
2 Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Veidošanas materiāli, iekārtas un tehnoloģija.
3 Jaunākie lējumu ražošanas veidi: apvalkveidnes, izkausējamo modeļu veidnes, metālveidnes un spiedliešana.
4 Spiedienapstrādes teorētiskie pamati. Plastiskā deformācija, uzkaldes rašanās. Rekristalozācija.
5 Sagatavju karsēšana spiedienapstrādei. Nevēlamās parādības karsēšanā. Temperatūru intervāls.
6 Spiedienapstrādes tehnoloģiskie procesi: velmēšana, vilkšana un presēšana.
7 Kalumu ražošana. Brīvā kalšana, darba rīki, iekārtas un tehnoloģija. Tilpumštancēšana. Lokšņu štancēšana.
8 Metālu metināšana. Metināto savienojumu veidošanās pamati. Metinātie savienojumi un šuves.
9 Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija.
10 Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas šuves veidošanās īpatnības.
11 Metināšana aizsarggāzēs. MIG/MAG un TIG procesi. Aizsargāzu ietekme un izvēle. Metināšanas stieple.
12 Metināšanas strāvas avoti, to ārējās raksturlīknes. Strāvas avotu izvēle un izmantošana.
13 Gāzmetināšanas process. Gāzes liesmas uzbūve un tipi. Gāzmetināšanas gāzes un tehnoloģija.
14 Metālu termiskā griešana ar plazmu.
15 Metālu termiskā griešana ar lāzera staru.
16 Metālu lodēšana, lodēšanas materiāli un tehnoloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs un savlaicīgi nokārtoti laboratorijas darbi. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp. 2. Welding cutting General cataloge. SAF: 2004. 140 p. (Francija, angļu val.)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" koka/metāla tehnoloģijas un dizains specialtātei