Kursa kods MašZ3035

Kredītpunkti 2

Pamati MasterCAM sistēmā

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Ziemelis

Maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

MašZ4043, Datorprojektēšana

MatZ3062, Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I

MatZ3063, Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar CAM sistēmu, sagatavo programmas sagatavju mehāniskai apstrādei. Studenti apgūst griešanas procesa modelēšanu un projektē griezējinstrumenta apstrādes trajektorijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Studenti pārzina grafisko analīzi un attēlošanu, izprot ideju skiču veidošanu, detalizētu zīmējumu-plānu, rasējumu sagatavošanu, objektu trīsdimensiju vizualizēšanu.
• Prasmes. Studenti apgūst prasmes patstāvīgi izmantot MasterCAM programmatūras funkcijas un iespējas sastādīt CNC darbagalda vadības programmu detaļu izgatavošanas procesam.
• Kompetence. Spēja izprast dažādu ražotāju specifiku un sērijveida produktu projektēšanas sarežģītības līmeņus, pārzināt nepieciešamās darbmašīnas, iekārtas, instrumentus un aprīkojumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 CNC darbmašīnu uzbūve.
2 Ievads MasterCAM.
3 Detaļu konstruēšanas pamatprincipi.
4 Koordinātu asis un atskaites sistēmas.
5 Līniju veidošana.
6 Līkņu veidošana.
7 Noapaļojumu veidošana.
8 Līniju savienošana un dzēšana.
9 Telpisku virsmu viedošana.
10 Izmēru izlikšana.
11 Sagataves izvēle.
12 Frēzmašīnas galvenās koordinātu asis.
13 Sagataves bāzēšana, nostiprināšana.
14 Griešanas režīmu izvēle un vadība.
15 Programmas izstrāde un simulēšana.
16 Detaļas frēzēšana uz CNC darbmašīnas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Līdzdalība vismaz 80% lekciju. Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti kontroldarbi. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Haas, Mill Operator's Manual, 96 - 8000 Rev AF, 2010. - 284 p. [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Programowanie/HAAS_VMC_mannual.pdf
3. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.
4. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU, 2006. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Peter Smid. CNC programming Handbook. America, New York, NY 10018, 2003. 508 p.
2. Urbahs A., Smirnovs A. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē. Rīga: RTU, 2009. 108 lpp.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" koka/metāla tehnoloģijas un dizains specialtātei pilna un nepilna laika studijās.