Kursa kods MašZ3033

Kredītpunkti 1

Inženierdarba organizācija un ergonomika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

nženierdarba organizācija un ergonomika ir vispārizglītojošais studiju kurss, kas balstās uz sistēmu teorijas atziņām, tehnisko sistēmu attīstības likumsakarībām, studenti apgūst informācijas meklēšanas un apstrādes, efektivitātes novērtēšanas, tehniskās jaunrades un ergonomiskās projektēšanas metodes. Metožu apgūšanai izmanto reālus piemērus mašīnu projektēšanas un ražošanas jomā. Mērķis- iemācīt lietot kursā apgūtās metodes sarežģītu inženieruzdevumu risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - sistēmu analīzes un sintēzes teorētiskie pamati; izprot tehnisko sistēmu attīstības likumsakarības, efektivitātes novērtēšanas un sistēmas optimizācijas metodes. Pārzina informācijas meklēšanas un apstrādes metodes. Izprot ergonomiskās projektēšanas metodes. Pārzina progresīvās jaunrades metodes un teorijas;
• Prasmes - prot izstrādāt inženierdarba mērķi un uzdevumus, pamatot darba aktualitāti, atrast nepieciešamo informāciju un izveidot analītisko pārskatu. Prot izstrādāt inženierdarba uzdevuma alternatīvos risinājumus un pamatot risinājuma izvēli atbilstoši izvirzītajam kritērijam, kā arī novērtēt risinājuma efektivitāti. Prot veikt darba vietas un iekārtas ergonomisko novērtējumu, kā arī pielietot standartu prasības projektējamās iekārtas parametru izvēlē;
• Kompetence - spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, projektēšanā pielieto progresīvās jaunrades metodes un teorijas, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inženiera radošās aktivitātes veidošanās
2 Inženieruzdevums, to risināšanas stratēģija
3 Vispārīgs jēdziens par sistēmām
4 Tehniskās sistēmas, to analīze
5 Sistēmiskā pieeja inženieruzdevumu risināšanā
6 Inženierdarba plāns
7 Alternatīvu ģenerēšana
8 Informācijas meklēšana un apstrāde
9 Literatūras anotatīvais apraksts, UDK
10 Pētīšanas metodes un paņēmieni
11 Hipotēzes izstrādāšana
12 Optimizācija
13 Rezultātu iegūšana un apstrāde
14 Matemātiskās statistikas izmantojamās metodes
15 Iegūto rezultātu analīze
16 Darba rezultātu novērtējums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

laicīgi izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi, izvēlēta patstāvīgā darba tēma un izpildīts 50% no kopējā apjoma; par paveikto iegūst ieskaiti.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga: Zvaigzne, 1989. 295 lpp.
3. Wickert J. An Introduction to Mechanical Engineering. Iowa State University. Mason, OH: Cengage Learning, 2006. 398 p.
4. Смирнов Б., Гулый Ю. Инженерно психологическое и эргономическое проектирование. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 379.с.

Papildliteratūra

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.
2. Грундиг К. Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерюз, 2007.
3. Варнеке Х., Брулингер Х. Расчёт затрат для инженеров. Альпина Бизнес букс, 2008. 305.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Informācija par inovātīviem produktiem visos pieejamos avotos
2. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei 2. līmeņa prof. augstākās izglītības bakalaura studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana. Jelgava: TF, 2009.

Piezīmes

Oblig.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna laika studijās.