Kursa kods MašZ3031

Kredītpunkti 3

Materiālu mācība

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskām īpašībām, struktūru, pielietojumu, sakausējumu teoriju. Viņi apgūst dzelzs - oglekļa stāvokļa diagrammas iespējas, tēraudu un čugunu marķēšanu, termiskās apstrādes teorijas un tehnoloģijas pamatus. Studenti orientējas detaļu virsmas nostiprināšanas metodēs, zina par leģētiem tēraudiem, krāsainiem metāliem un to sakausējumiem, instrumentu materiāliem, nemetāliskiem materiāliem, progresīviem materiāliem un materiālu izvēles pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par konstrukciju un instrumentu materiālu īpašībām, termisko apstrādi un pielietojumu;
• prasmes izvēlēties materiālus detaļu un instrumentu izgatavošanai;
• kompetence par mašīnbūves materiālu un instrumentu materiālu īpašībām, marķēšanu un pielietojumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Materiālu klasifikācija
2 Sakausējumu teorija
3 Dzelzs un tās sakausējumi
4 Termiskās apstrādes teorija
5 Termiskās apstrādes tehnoloģijas pamati
6 Tēraudu detaļu virsmas nostiprināšana
7 Leģētie tēraudi
8 Krāsainie metāli un to sakausējumi
9 Antifrikcijas materiāli, to īpašības un pielietojums
10 Speciālie materiāli
11 Pulvermetalurģija
12 Instrumentu materiāli
13 Kompozītmateriāli
14 Nanomateriāli
15 Nemetāliskie materiāli
16 Materiālu izvēles principi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jānokārto eksāmenu, ko var darīt, ja: izstrādāti un aizstāvēti 14 laboratorijas darbi;termiņā iesniegti un ieskaitīti 8 mājas darbi;kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopējā lekciju skaita;akumulējošā eksāmena vērtējumu nosaka četru kontroldarbu un mājas darbu rezultāti (katru darbu vērtē 10 ballu sistēmā)- vidējais aritmētiskais nedrīkst būt mazāks par 7.

Pamatliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Tabellenbuch Metall. Mechanical and metal trades handbook. Ulrich Fischer ... et al. 2nd English ed. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, 2010. 428 p.
3. Materiālu mācība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU, Jelgavā, 2004. 62 lpp.
4. Askeland D. R., Phule P.P.. The Science and Engineering of Materials. International Sudent Edition. 2006. 863 p.

Papildliteratūra

1. Ozoliņš J. Materiālu mācība. Rīga: “Zvaigzne”, 1978. 245 lpp.
2. Encyclopedia of materials: Science and Technology. Edited by K.M.Jurgen Buchow ... [et al.]. Volume 1-11. Amsterdam ... [etc.] : Elsevier Science Ltd., 2001.
3. Steel : A handbook for materials research and engineering. H.-E. Arntz ... et al. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss studiju programmās Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne.